Kannanotto liikuntakyvyn ylläpitämiseen

Ei ainoastaan GO GO -senioreille, vaan myös SLOW GO - ja NO GO -vanhuksille liikuntakyvyn ylläpitäminen on tärkeää, jotta 80+ vanhukset pystyvät asumaan yksin kodeissaan. Sportkortti 68+ ansaitsee kiitosta, mutta SLOW GO ja  NO GO -vanhukset eivät pysty enää hyödyntämään Sporttikorttia 68+, koska he eivät enää pysty liikkumaan kodeistaan minnekään.

Aloite 8. Kunta tarjoaa henkilökohtaisen liikunta-avustajan kotona asuvalle yksinäiselle vanhukselle 80+. Mahdollisesti henkilökohtainen avustaja myös kuljettaa  ja avustaa pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvaa vanhusta ulkona. Vanhuksille 80+ tehdään liikuntaohjelma, joka soveltuu tehtäväksi kotona.

Aloite 9. Rajoittuneen liikuntakyvyn ylläpitämiseksi (80+) SLOW GO - ja NO GO -vanhuksille tarjotaan säännöllistä fysioterapiaa kotona 1-2 kertaa viikossa. Jokaisen kotona yksin asuvan vanhuksen tulee pystyä itsenäisesti syömään, käymään wc:ssä, peseytymään ja liikkumaan kotonaan. Jos rajoittunut käsien tai jalkojen toimintakyky estää ruoan esille ottamista ja syömistä (lusikka ei pysy kunnolla kädessä, purkkeja ei pysty avaamaan yhdellä kädellä jne.) ja wc:ssä käyntiä, niin fysioterapialla pyritään edistämään myös kokonaisvaltaista ja täsmäliikuntaa. 

VASTAUS/PALAUTE

Fysioterapiaa annetaan yksilöllisen arvion mukaan terveyspalveluissa avopalveluna, kotona asuville kotikuntoutuksena sekä sairaalassa. Liikuntakyvyn ylläpitämiseksi on myös paljon muita keinoja kuin fysioterapia. Sporttikortti on tarkoitettu 68+ -vuotilaille, jolla pääsee ilmaiseksi  kaupungin liikuntapaikkoihin. Espoossa on myös vapaaehtoisia, jotka voivat tulla avuiksi ulkoiluun. Palvelutaloissa ja asumispalveluissa on niin ikään vapaaehtoisia liikuntaystäviä.

VASTAUS/ PALAUTE

Espoon kaupunki tarjoaa valtakunnallisestikin poikkeuksellisen laajoja maksuttomia tai kohtuuhintaisia liikuntapalveluita Espoon ikääntyvälle väestölle. Espoossa tehdään myös laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä seniorikansalaisten liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi esim. 68+ Sporttikortilla, ohjatulla toiminnalla, aktivoivilla tapahtumilla ja koulutuksella. Viimeisen 10 vuoden aikana on Espoossa ikääntyville kehitetty huimasti aktivoivia ohjattuja palveluita, liikuntaympäristöjä ja erityisesti asennemaailmaa ikäihmisten liikkumiseen.

Aloite kunnan tarjoamasta liikunta-avustajasta kotona asuvalle yksinäiselle yli 80-vuotiaalle espoolaiselle on monelta osaa erittäin haastava. Joitakin tämän tyyppisiä toiminoja ja palvelumalleja on jo nykyisellään käytössä tai pilotoitavana. Esim. Espoon liikunta- ja vanhusten palvelut on vuodesta 2013 kouluttanut vanhuksille 116 vapaaehtoista ulkoiluavustajaa, joista yli puolet toimii aktiivisesti liikunta-avustajina ja ulkoiluttajina espoolaisissa palvelutaloissa. Maksuttomat vapaaehtoiskoulutukset toteutetaan 4 kertaa vuodessa eripuolilla Espoota.

Säännöllistä liikunta-avustajatoimintaa toteutetaan myös oppilaitosyhteistyönä Laurean ammattikorkeakoulun kanssa ja myös Omnian ammattiopiston kanssakin sitä on kertaalleen pilotoitu. Tämän tyyppisiä uusia toimintamuotoja tulee jatkossa innovoida ja pilotoida edelleenkin. Kolmannen sektorin ja yksityisten palveluiden palvelutarjonnan kehittyminen ja mahdolliset kumppanuudet tulee myös jatkossa erityisesti huomioida.

Espoon vanhustenpalvelut on mukana edistämässä ikääntyneiden liikuntaa. Kotihoidon asiakkaille ja Espoon sairaalan potilaille voidaan laatia tarvittaessa liikuntasuunnitelma. Kotihoidon kotikuntoutusfysioterapeutit auttavat ja ohjaavat osaltaan kotona asuvien iäkkäiden liikuntaa. Kotihoidossa, palvelutaloissa ja hoivakodeissa on kuntoutuksen lähihoitajia, joilla osaamista iäkkäiden liikunnan ohjaamiseen.

Hyvistä, turvallisista ja yksinkertaisista vanhusten ryhmäliikuntakäytännöistä on koottu ”Liikuntaa joka päivä, tartu hetkeen -käsikirja arjen liikuntaan” helpottamaan ja lisäämään ikääntyneiden liikuntaa kotona ja erilaisissa ryhmätilanteissa. Läheisten ja vapaaehtoisten on helppo toteuttaa käsikirjan avulla liikuntahetki. 

Yli 80-vuotiaiden espoolaisten ikääntyneiden liikkumisen varmistamiseen liittyy vahvasti myös ennakoivien palveluiden ja tiedottamisen kehittäminen esim. saavutettavat neuvontapalvelut, henkilökohtainen opastus ja riittävä osallistumisen tukeminen. Nämä palvelut tuleekin tulevaisuudessa Espoossakin osata hyödyntää entistä tehokkaammin varsinkin ikääntyneen liikkumisen vaikeutuessa ja kotona asumisen haasteiden kasvaessa. Tämä tarkoittaa moniammatillista yhteistoimintaa, riskien tunnistamista  ja varmistettua hoitoketjua jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Osittain näitä palveluita onkin Espoossa kehitetty jo  useita vuosia esim. terveysasemilla henkilökohtaista liikuntaneuvontaa seurantoineen , seniorineuvontaa sekä toimialojen poikkihallinnollista yhteistoimintaa. Vanhusten palveluissa käynnistyy vuonna 2016 uusi neuvonta- , ohjaus- palvelutarpeen arvio - ja päätöksentekoyksikkö, NOPSA. Yksikön palvelupalettiin on hyvä liittää liikuntaneuvontaa.  Kotona asuva iäkäs voi saada maksuttoman vapaaehtoisen saattajan, kun hän tarvitsee apua liikuntaharrastuksiin pääsemiseksi. NOPSAn palvelutarpeenarviossa voidaan arvioida myös liikuntamahdollisuuksia ja olla yhteydessä vapaaehtoisvälitykseen.

Liikkumattomien ikääntyneiden aktivoinnissa lähitulevaisuuden kehittämisalueina ovat myös Espoossa toimivien kuljetuspalveluiden esim. palvelulinjojen kehittäminen kohderyhmän tarpeisiin, sekä riittävän ajoissa tehtävä liikkumista tukevien apuvälineiden hankinta ja niiden käytön opastus.

Kyseisiin haasteisiin vastaaminen tulee vaatimaan uusia toimintatapoja, uutta innovointia ja entistä enemmän yhteistyötä myös Espoossa sekä myös kuntalaisten ja erityisesti senioriväestön aktiivista osallistumista toimintojen kehittämiseen.

Takaisin kannanotteisiin 2015