Saatteeksi Vanhusneuvoston toimintaan liittyviin aloitteisiin ja palautteisiin

Nimensä mukaisesti Espoon vanhusneuvosto toimii espoolaisten vanhusten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa.  Senioreiden ja vanhusten hyvinvoinnin esteet ja ongelmat eivät aina liity pelkästään kunnalliseen päätöksentekoon, vaan ne edellyttävät yhteiskunnallisia, rakenteellisia, sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia, poliittisia muutoksia vanhusten elämää kipeästi koskettavien epäkohtien korjaamista koko maassa yli yksittäisten kuntien. 

Espoon vanhusneuvoston tehtävänä on edistää (1,4), seurata (2,3,6), vaikuttaa (7), tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja Espoon kaupungin viranomaisille (8), tiedottaa (9),  valmistella (10) ja hoitaa vanhusneuvoston toimialaan  kuuluvat ja  kaupunginhallituksen määräämät tehtävävät (11). Tiedottaminen on yksi vanhusnevostolle määrätyistä tehtävistä. Tiedottaminen sisältää kunnan, yksityisten toimijoiden ja vanhusjärjestöjen järjestämän sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan kustannuksineen. 

Espoon liikunta-, sosiaali-ja terveys - ja kulttuuritoimi ja erityisesti kirjasto edistävät jo kiitettävästi senioreiden fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia harrastuksia, joihin tosin kotona yksin asuvilla raihnaisilla, liikuntakyvyltään rajoittuneilla 80+ vanhuksilla ei ole muuten mahdollisuutta osallistua. Sama koskee omaishoitajia hoidettavineen. Nämä ryhmät jäävät edelleenkin usein syrjäytyneiksi ja vailla aktiivisia, sosiaalisia verkkoja. Onneksi kotikirjasto tulee kerran kuukaudessa kotiin ja palvelu on ilmaista. Kiitos kotona yksin asuvien 80+ vanhuksien saavuttavista palveluista, peräti asiakkaan kotona.

 

Aloite 22. Kaikkien espoolaisten senioreiden ja vanhusten (80+) on tärkeä saada tietää etukäteen Espoossa toimivien vanhus- ja muiden järjestöjen toiminnasta. Tästä syystä sosiaalisessa mediassa pitäisi löytyä tieto, joka sisältää kaikkien Espoossa toimivien vanhusjärjestöjen yhteystiedot: kotisivun osoite ja mahdolliset ko. järjestön toiminnasta vastaavat yhteyshenkilöt, julkaisut jne. 

Aloite 23. On selvitetävä ja , milloin ja missä espoolaisilla vanhusjärjestöillä on sellaista ohjelmaa, mihin myös jo sairastuneet ja raihnaiset, yksin omassa kodissaan asuvat  SLOW GO - ja NO GO -vanhusryhmät pystyvät viikottain/kuukausittain säännöllisesti osallistumaan? Näistä tapahtumista tiedotetaan etukäteen kuukausittain/lukukausittain kaikille 80+ täyttäneille vanhuksille.  

Vanhusjärjestöjen lisäksi myös muut järjestöt kuten sosiaali- ja terveysalan liittojen (esim.Diabetesliitto, Hengitysliitto, Sydänliitto, Syöpäliitto yms.) paikallisjärjestöt sekä EJY (Espoon järjestöjen yhteisö ry) järjestävät toimintaa, joka mahdollisesti tavoittaa myös kotonaan yksin asuvat, raihnaiset SLOW GO - ja NO GO -vanhukset. Näiden järjestöjen yhteystiedot (paikallisjärjestö, kotisivu, yhteyshenkilö, lehti ja muut julkaisut, paikallinen toiminta) kaikkien vanhusten tietoon!

Aloite 24. Vanhusneuvoston jäsenien tehtävänä on tiedostaa GO GO -senioreiden ja SLOW GO ja NO GO -vanhuksien (80+) elämän ja hyvinvoinnin puutteita ja ongelmia, ja erityisesti jos nämä senioreiden/vanhusten hyvinvoinnin esteet kattavat koko maan, tiedottaa näistä ongelmista omalle taustajärjestölleen/organisaatiolleen ja selvittää, miten ko. tausta- ja kattojärjestöt  paikallisyhdistyksineen ehkäisevät senioreiden/vanhusten hyvinvoinnin epäkohtia ja syrjäytymistä koko maan, kunnan ja yksilön tasolla. 

VASTAUS

Vanhusneuvoston lisäksi järjestöt kykyjensä mukaan toteuttavat aloitteessa mainittua tehtävää.

Millä tavalla? Miten tieto kulkeutuu aivan ruohonjuuritasolle: yksin kotonaan asuville  SLOW GO ja NO GO -senioreille, joilla ei ole internet-yhteyksiä?

Aloite 25. Vanhusneuvosto ei pysty juuri vaikuttamaan kotona yksin asuvien, SLOW GO ja NO GO -vanhusten  (80+) elämään. Näiden vanhusten (80+) sosiaalisten kontaktien vähenemisen ja yhä lisääntyvän yksinäisyyden estämiseksi vanhusneuvosto voi asettaa itselleen tärkeän tehtävän: kunnan, yksityisten toimijoiden ja eri järjestöstöjen paikallisesta toiminnasta tiedottamisen.  Mitä, missä ja millaista toimintaa tapahtuu säännöllisesti  jokaisen vanhuksen (80+) kodin lähellä, ruohonjuuritasolla  ja miten vanhus voi todella halutessaan osallistua tähän toimintaan riippumatta taloudellisista ja sosiaalisista esteistä, liikunnallisista rajoituksista ja sairauksista.  Ketään ei hylätä. Ketään ei jätetä täysin yksin.

VASTAUS

Espoon kaupunki julkaisee senioriopasta, josta löytyy tietoa senioreille suunnatuista tapahtumista, ryhmistä ja palveluista.  Myös Länsiväylässä julkaistaan tietoa muun muassa alkavista ryhmätoiminnoista. Länsiväylässä julkaistaan myös Elinvoimaa ikääntyville -liitettä, josta löytyy nimenomaan senioreille suunnattua informaatiota. Espoon nettisivuilla on Seniorineuvonnan Aktiiviseen elämään sivuilla on linkit eri eläkeläis-, veteraani ja asiantuntijajärjestöjen sivuille

Myös Espoon järjestöjen yhteisön sivuilla on listattu heidän jäsenjärjestönsä. Apteekeista löytyy tietoa eri liittojen toiminnasta.

 Vanhusneuvoston aloitetoimikunta pitää tavoitetta kaikkien liittojen yhteystietojen keräämisestä sinänsä hyvänä, mutta ei pidä aloitetta realistisena ja toteutuskelpoisena nykyisillä resursseilla. Aloitetoimikunta korostaa eläkeläisjärjestöjen ja muiden järjestöjen vastuuta tiedottamisessa omasta toiminnastaan. Espooseen perustettavan NOPSAn, uuden senioreille tarkoitetun neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittämisen yksikön tehtävänä on koota tietoa eri alueilla järjestettävästä toiminnasta ja palveluista sekä tiedottaa niistä kuntalaisille. 

 

Takaisin kannanotteisiin 2015