Takaisin etusivulle  

Takaisin vuosikertomus -sivustoon

 

Talous- ja toimintasuunnitelma 2017

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2017 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Toiminta on avointa, julkista, vapaaehtoista ja paikallista. Toiminta tapahtuu pääasiassa kävelymatkan päässä seniorin kodista matalan kynnyksen periaatteella. 

Ikäihmisten yksinäisyyden, erakoitumisen, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket, lounaat.) Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan sosiaalista verkottumista. 

Lisäksi GO GO -seniorit osallistuvat asuinyhteisönsä vapaaehtoisiin syys-, kevät- ja puutalkoisiin, asuinympäristön kukka- ja kasvi-istutuksiin ja niiden hoitoon. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Toiminnasta informoidaan yhdistyksen kotisivulla (www.toimivatseniorit.palvelee.fi) ja jäsenille kerran kuukaudessa lähetettävässä pienryhmien kuukausiohjelmasta kertovassa tiedotteessa. Kuukausitiedote on luettavissa myös (VLR 10) asuinrakennusten infotauluilla.

JÄSENET

Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhteisöllinen pienryhmätoiminta ennalta ehkäisee syrjäytymisvaarassa olevien SLOW GO - ja jo osittain  syrjäytyneiden NO GO -senioreiden yksinäisyyden kokemista, vahvistaa kodin lähellä syntyneitä aktiivisia sosiaalisia verkkoja ja edistää selviytymistä jokapäiväisessä arjessa.

Jäsenistö koostuu sekä GO GO -, SLOW GO - ja NO GO -ikääntyneistä. Erityisen tärkeäksi toimijoiksi kohoavat kaksi viimeksi mainittua ryhmää, jotka tavallisesti ovat jo putoamassa tai jo pudonneet erilaisesta yhteisöllisestä yhdistystoiminnasta mm. vanhusjärjestöjenkin  toiminnasta, mikä ei aina yleensä ulotu oman kodin läheisyyteen. Läheiset kontaktit pienryhmissä mahdollistuvat, mikä on harvinaista kymmenien ihmisten yhteistapaamisissa. Erittäin tärkeän toimijaryhmän muodostavat omaishoitajat, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat siirtymään jopa GO GO -ryhmästä NO GO -senioreiksi. Hehän ovat jatkuvasti sidottuja 24 t/vrk:ssa hoidettavaansa. Tällöin mahdollisuus osallistua minkäänlaiseen sosiaaliseen toimintaan rajautuu pois, koska ei ole saatavilla sijaista omaishoitajan henkilökohtaisen sosiaalisen virkistystoiminnan ajaksi. Tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu 1) jäsenmaksuista (10 €/vuosi/jäsen), 2) mahdollisesta järjestöavustuksesta (Espoon kaupunki) ja 3) jäsenen henkilökohtaisista, satunnaisista, vapaaehtoisista menoeristä po. henkilön osallistuessa yhdistyksen pienryhmätapaamisiin, tapahtumiin sekä tukihenkilötoimintaan.  

Mikäli toiminta perustuu kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, tällöin erityisen tärkeäksi kustannuseräksi kohoavat kuljetukset pienryhmien tapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Kuljetuksien bensakustannuksia ei ole laskutettu, vaan se on ollut vapaaehtoista toimintaa. Ilman kuljetusta pienryhmä- ja tukihenkilötoiminta olisi jäänyt tapahtumatta. 

Yhdistyksen kustannukset koostuvat seuraavista.

I Henkilökohtainen ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Tukimuodot

Puhelinyhteys

Vierailut/tapaamiset

Kuljetukset omalla autolla

  1. Asiointi (kauppa, posti, kirjasto, pankki, maistraatti, poliisi jne.)
  2. Terveydenhoito (terveyskeskus, laboratorio, poliklinikka, sairaala, apteekki yms.)
  3. Pienryhmiin kuljetukset yhdistystapaamiset, harrastuspiirit, teatteri, konsertti, näyttely, kirjasto, messut, retket, yhteiset lounaat yms.)

II Pienryhmätoiminta (kerran viikossa tai kerran-pari kertaa kuukaudessa kokoontuvaa 18 harrastusryhmää  mahdollisuuksien mukaan)

YSTÄVÄTOIMINTA: (5 ryhmää)

Tiistaipiiri, Seurapelipiiri, Skype-ystäväpiiri, Kotikatsomopiiri, Hyvinvointipiiri

KULTTUURI: (6 ryhmää)

Matkoja maailmaan, Kuvataidepiiri, Kulttuuripiiri, Kirjapiiri, Omakuvapiiri, Oopperakatsomo, 

VIRKISTYS JA LIIKUNTA (5 ryhmää)

Retkipiiri, Rantasaunapiiri, Lounaspiiri, Liikuntapiiri, Omaishoitajan tukipiiri

Pienryhmät kokoontuvat joka viikko ( tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä-, rantasauna-, retki-, liikuntapiirit), kerran pari kertaa kuukaudessa (kotikatsomo-, matkoja maailmaan -, kirja-, lounas-, porinapiirit) tai harvemmin (hyvinvointi-, maalaus-, kulttuuri-, oopperakatsomo-, omakuva-, omaishoitajan tukipiirit). 

III Tapahtumat ja yhteistyö kumppaneiden kanssa (osallistuminen mahdollisiin projekteihin ja seminaareihin, kampanjoihin yms. + Espoon kaupungin vanhusneuvosto ja Elinvoimaa ikääntyville -hanke)

IV Tiedotus, raportointi ja muistamiset

Yhdistys jatkaa vuonna 2017 sekä henkilökohtaista ystävä- ja tukihenkilötoimintaansa että pienryhmätoimintaansa entiseen tapaan. Ryhmät (piirit) tapaavat säännöllisesti kerran viikossa, kerran pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin (ks. yhdistyksen vuosikertomukset/ www.toimivatseniorit.palvelee.fi).

Yhdistyksen toiminnan kustannukset jakaantuvat vuonna 2017 seuraavasti.

Yhdistys kattaa kokonaiskuluista  50,00 %  ja  jäsenet  50,00 % henkilökohtaisena omakustanteena . Yhdistys täyttää vuonna 2017 kymmenen (10) vuotta. Kymmenvuotisjuhlavuotena 2017  yhteisille tapahtumille ja julkaisuille varataan enemmän varoja kuin vuonna 2016 (vuosikertomus, Ifolorin kuvakirja 10-vuotisesta yhdistystoiminnasta). 

HALLINTO

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

TOIMINTAPISTEET

Yhdistyksen sääntöjen mukaan pyritään tukemaan yhdistyksen toteuttaman toiminnan mukaisen paikallisen toiminnan syntymistä muuallakin kuin Viherlaaksossa.  

Yhdistys  toteuttaa jäsentensä toivomaa vapaaehtoista pienryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella kävelymatkan päässä kotoa. Mikäli pienryhmätapaamisiin tai tapahtumiin on pitempi matka jäsenille järjestetään kuljetus.

TIEDOTUS JA OSALLISTUMISEN MAHDOLLISTAMINEN

Yhdistyksen toiminta on avointa, paikallista ja julkista sekä kokonaan vapaaehtoista.

Yhdistyksen kotisivua päivitetään säännöllisesti internetissä. Kotisivulta löytyvät mm.  pienryhmien kuukausiohjelmat, yhdistyksen vuosikertomukset lähtien vuodesta 2008, pienryhmien yksityiskohtainen toiminta, tapahtumat, periaatteet, säännöt jne. Kotisivulla (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) vierailtiin 19142 kertaa vuonna 2016. Vastaavana ajanjaksona sivulatauksia tehtiin 26129 kertaa. Päivittäin kotisivulla käytiin keskim. 53 kertaa. Vuonna 2017 kotisivun päivittämistä jatketaan entiseen tapaan muutaman kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi yhdistys toimittaa pienryhmien kuukausitiedotetta, joka lähetetään sähköpostitse tai suoraan kotiin paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä As Oy Säästökehän toimintapisteen jokaisen asuintalon A-F porraskäytävän ilmoitustaululla

VERTAISTUKI

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään edelleen. Myös yhdistyksen omaa turvaverkkoa kehitetään. Jokaisella jäsenellä on halutessaan lähiympäristössä kaksi vertais- ja tukihenkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä tilapäistä apua tarvitessaan. Tukihenkilöllä on tiedot ao. sairauksista ja lähiomaisista sekä ensiavun paikallisyhteydet terveyskeskukseen, ambulanssiin ja sairaalaan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Yhdistys pitää tärkeänä vanhenemiseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa, innovatiivista toimintaa senioreiden yksinäisyyden estämiseksi, sosiaalisten verkkojen ja hyvän arjen kehittämistä erityisesti vailla perhettä ja läheisiä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille GO GO -, SLOW GO - ja NO GO -senioreille ja omaishoitajille. Omaishoitajien hyvinvoinnin ja hyvän arjen edistäminen on yhdistykselle erittäin tärkeä kehittämistoiminnan kohde. 

Yhdistys seuraa vanhuspalvelulain toteuttamista Espoon kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä ja vanhusneuvoston toiminnassa. Osallistumme pyydettäessä päättökäyttäjinä ja -toimijoina ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja VTT:n erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin (OWELA). Haluamme erityisesti kehittää vanhustyön koulutuksen sisällöllistä edistämistä avaamalla mahdollisuuksia opiskelijoiden harjoittelulle ja näytetunneille.

Käymme mielellämme kertomassa toiminnastamme myös alan järjestöissä ja kannustamme käynnistämään yhdistyksemme tapaista vapaaehtois- ja vertaistoimintaa etenkin Espoossa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto, myös Sellon ja Entressen kirjastot (näyttelyt), Karatalo (tapahtumat, taidenäyttelyt ja seminaarit), Espoon kaupungin vanhuspalvelut, palvelutalot ja projektit (kuten Elinvoimaa ikääntyville) sekä Vanhusneuvosto. 

Jokainen asuintalo voi olla myös senioritalo, vaikka asuintalossa asukkaita riittää aina vauvasta vaariin. Jokaisessa asuintalossa vapaaehtoista asukastoimintaa voidaan suunnitella myös seniori-asukkaiden lähiympäristöön ja heidän tarpeidensa pohjalta. Tälläiset toiminnalliset ja yhteisölliset asuintalot mahdollistavat GO GO -, SLOW GO  ja NO GO -ikääntyneen seniorin omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään. Yhteistyössä kaikkien asukkaiden kanssa mahdollistuu tärkeä, aktiivinen  SUKUPOLVET YHDESSÄ -toiminta kodin läheisyydessä.

Takaisin etusivulle  

Takaisin vuosikertomus -sivustoon