2017 Espoon vaaliehdokkaat vanhuudesta

 Takaisin etusivulle

Espoolaisten vanhusten asialla?

Espoon kaupungin vastuulla on järjestää kuntalaisten lakisääteiset peruspalvelut. Se huolehtii kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetus- ja kulttuuritehtävistä sekä teknisistä että ympäristöasioista.  Näiden palveluiden tuottamisessa Espoolla on apunaan laaja virkamieskunta ja poliittinen kaupungin hallitus, valtuusto, lautakunnat ja johtokunnat.

 Tällä hetkellä Espoon toimintaa varjostavat valtion leikkauspolitiikka ja SOTE- uudistus, jonka mukana sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Uudenmaan maakunnalle ja sen mukana valtiolta tulevat varat. Kotihoito, terveyskeskuspalvelut, omaishoito, sokeritautiseulonta, sairaalapalvelut, vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut, tehostettu palveluasuminen…. siirtyvät kaikki maakunnan hallintaan vuonna 2019. Sen jälkeen kunta voi tukea vanhusten hyvinvointia ja terveyttä niiltä osin kun asiat eivät kuulu maakuntaan. Vanhukset ovat kulttuurin suurkuluttajia ja siltä osin on mahdollista tehdä jatkossa paljon uusia aloitteita.

Kaupungin vaaleissa valittuja sitoo toiminnassaan lainsäädäntö ja valtakunnallinen, Uudenmaan maakunnan ja kunnan antamat ohjelmat ja suositukset. Valtakunnallisella tasolla ensisijaisia ovat, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laatusuositus hyvän ikääntymisen  turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Maakuntaa ohjaa sosiaali-  ja terveyskysymyksissä  SOTE lainsäädäntö alkaen 1.1.2017. Kunnan tärkein linjaus vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden hoidossa on suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2016-2021 ”Täyttä elämää ikääntyneenä”.  SOTE:n edistymistä voi seurata  uusimaa2019.fi  kotisivuilta.  Puolueohjelmat ja vaaliohjelmat ovat myös ohjeistuksia kuntavaalien ehdokkaille. Vanhukset eivät ole mikään iso juttu vaaliohjelmissa. Heitä koskevia kohtia saa suurennuslasilla etsiä.

Virkamiesten näkemyksistä voi etsiä vastauksia  YLE:n uutisten kotivahti (yle.uutiset/vanhusvahti )  sivuilta.  Virkamiehillä on paljon valtaa kaupungin asioiden hoidossa. Virkamiehet eivät julkisuudessa yleensä tuo esille toiminnastaan mitään kielteistä. Huono juttu. Eihän kehitykseen ole silloin  tarvetta jos ongelmia ei kohdata.  Politiikkojen  varsinainen tehtävä on kohdata kaikki kunnassa ja kuntalaisten elämässä esiin tulevat ongelmat ja vaikuttaa niiden ratkaisemiseen. Teimme kyselyn kuntavaalin satunnaisesti valituille ehdokkaille ja valitsimme kaksi ehdokasta kustakin puolueesta.

Keskustan Maria Junes lupasi lähettää kyselyn edelleen niille valitsemilleen kuntavaaliehdokkaille, jotka hänen mielestään ovat kyselyn alueen todellisia osaajia. Keskustan 63 ehdokkaasta 12 on eläkkeellä olevia ja heistä valikoituivat vastaamaan Matti Passinen ja Seppo Sarlund.  Vasemmiston Matti Karppa oli sitä mieltä, että kyselyn sisältö ei ollut hänen osaamisen alaansa, mutta lupasi ohjata kyselyn muille puolueensa jäsenille. Kyselyyn vastasi kahdeksan kuntavaalien ehdokasta: 3 naista ja 5 miestä. 

Vihreät ja KD kristilliset eivät vastanneet lainkaan. Viiden ehdokkaan s-posti palautti kyselyn takaisin. Vaalitietojen s-postiosoite ei aina toiminut. Valitsimme uuden ehdokkaan. Vihreät ja KD Kristilliset jättivät vastaamatta kyselyyn. Kaikki muut olivat kiinnostuneita ajamaan espoolaisten vanhusten hyvinvointia ja terveyttä. 

Vanhukset ovat luotettavia kaupungin veronmaksajia. He maksavat myös kaikista palveluista.  Ovatko puolueet marginalisoineet vanhukset omissa  poliittisissa linjauksissaan? Ehkä puolueet ennakoivat SOTE:n toteutumista 1.1.2019, jolloin koko sosiaalinen ja terveyssektori siirtyy maakunnalle! Joten hällä väliä. Vanhusten asiat eivät silloin enää kuulu kaupungille?  

Seniorit kysyvät espoolaisilta kuntavaaliehdokkailta

Espoossa on jo yli 40 000 ikäihmistä, jotka toivovat saavansa heidän asioitaan tukevan ehdokkaan. Valitsimme joka puolueesta kaksi ehdokasta, naisen ja miehen. Naiset olivat hitaita vastaamaan. Miehet vastasivat kiitettävästi heti tai seuraavana päivänä.  Vihreät ja Kristillisdemokraatit eivät   vastanneet ollenkaan. Kysyimme seuraavia asioita kuntavaaliehdokkailta.

Puolueen aloitteet 2013 - 2017

Millaisia asioita puolueesi on ehdottanut Espoon kaupungin valtuustossa tämän vaalikauden aikana senioreiden elämänlaadun ja terveyden edistämiseksi?

SDP ja Martti Hällström Maltillinen verojen korotus ja rahastojen tuoton käyttöönotto

Kokoomus ja Pekka Riihimäki

Nuorten ja vanhusten yhteisöasuminen

Keskusta ja Seppo Sarlund

Eläkepoliittiset kysymykset ovat valtakunnantason asioita.

Keskusta ja Matti Passinen

Ei vastausta

Perussuomalaiset  ja Arja Juvonen

Sopimuksen omaaville omaishoitajille oikeus ilmaisiin liikuntapalveluihin ja uimiseen.

SFP, ruotsalaiset ja Johanna Aminoff-Winberg

Espoon sairaalan rakentamisen edistäminen. Kotihoito asiakkaan kielellä.

Puolueen mahdolliset aloitteet 2017 - 2021 

Millaisia toimenpiteitä puolueesi aikoo vaaliohjelmansa mukaisesti ehdottaa tulevana vaalikautena?

SDP ja Martti Hällström

Huoli vammaispalveluista ja vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen riittävyydestä. Hoivaasumispaikkoja tarvitaan enemmän.

Kokoomus  ja Pekka Riihimäki

Nuorten ja vanhusten yhteisöasumisen konkreettiset toimenpiteet

Keskusta ja Seppo Sarlund

Järkevän hallituspolitiikan tukeminen, kaupunginvaltuuston ja hallituksen tulisi olla nykyistä aktiivisempia

Keskusta ja Matti Passinen

Ei vastausta

Perussuomalaiset ja Arja Juvonen

Riittävä hoiva ja peruspalvelut jokaiselle vanhukselle. Saattohoito sitä tarvitseville vanhuksille. Ikääntyneiden asiamies

SFP, ruotsalaiset ja Johanna Aminoff-Winberg

Palvelu asiakkaan kielellä. Asiakkaan oikeus hoitopaikkaan. Yksilöllinen hoito lähtökohtana.

Omat mahdolliset aloitteet ”Kotona yksin asuvat

Millaisia uusia kehitysohjelmia haluaisit tulevan vaalikauden aikana ehdottaa senioreiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Espoossa?

SDP ja Martti Hällström

Oikeus valita asumismuoto, jossa apua on tarjolla aina, kun sitä tarvitaan.

Kokoomus  ja Pekka Riihimäki

Syrjäytymisen ehkäiseminen, kotihoidon ja resurssien parantaminen

Keskusta ja Seppo Sarlund

Tukea eläkeläisten mahdollisuuksia hoitaa itse asioitaan ja saada riittävää kotihoitoa.

Keskusta ja Matti Passinen

Eläkeläisaterioiden hinnankorotukset pois. Eläkeläisten matkakustannusten pienentäminen. Hissien rakentaminen kerrostaloihin, ehdotukset tehty vanhusneuvostossa.

Perussuomalaiset ja Arja Juvonen

Veteraanien palveluneuvoja. Paikallisten ja kotimaisten yritysten ensisijaisuus palveluja ostettaessa

SFP, ruotsalaiset ja Johanna Aminoff-Winberg

Kotona yksinään asuvien turvallisuuden vahvistaminen. Tietoa turvalaitteista ja apuvälineistä. Riittävästi palvelulinjoja ja kuljetuspalveluja.

Omat mahdolliset aloitteet ” Omaishoito ja hoitajat”

Millaisia aloitteita haluaisit itse valtuustossa tehdä omaishoidon ja omaishoitajien aseman parantamiseksi?

SDP ja Martti Hällström

Määräraha-aloite omaishoidontukeen, vammaispalveluihin, kotihoidon palveluihin ja hoiva-asumiseen

Kokoomus  ja Pekka Riihimäki

Lisää resursseja ja apuvälineitä, videoyhteys anhuspalveluihin ja neuvontaan

Keskusta ja Seppo Sarlund

Kaupunginhallituksen ja valtuuston vastuulla

Keskusta ja Matti Passinen

Ei vastausta

Perussuomalaiset ja Arja Juvonen

Omaishoidon hoidettavalle hoitopaikka hoitajan lepopäivien ajaksi. Omaishoitajien aseman parantaminen

SFP, ruotsalaiset ja Johanna Aminoff-Winberg

Omaishoitajan lepopäivät ja palkan saatavuus. Hoidettava säännöllisesti päivähoidossa tai/ ja hoitokodissa

Omat mahdolliset aloitteet ”Hyvinvointi ja terveys”

 Millaisia aloitteita haluaisit itse tehdä valtuustossa etenkin kotonaan yksin asuvien vanhusten elämänlaadun ja terveyden  kohentamiseksi?

SDP ja Martti Hällström

Nuorten ja vanhusten asioiden oikea hoitaminen; Hyvinvointi ja terveys kehitysohjelmissa  

Kokoomus  ja Pekka Riihimäki

Kokemuskeskuksen perustaminen, kodinhoitajan koulutus

Keskusta ja Seppo Sarlund

Kohtuuhintaisia kaupungin vanhusten taloja niitä varten, jotka eivät tule toimeen enää kodeissaan.

Keskusta ja Matti Passinen

Ei vastausta

Perussuomalaiset ja Arja Juvonen

Ennaltaehkäisy turvallisuuden takaamiseksi. Rollaattorilla kulkeville ilmaiset matkat. Kaltoinkohtelun ennalta ehkäisy.

SFP, ruotsalaiset ja Johanna Aminoff-Winberg

85 vuotta täyttäneille oikeus kunnalliseen hoitopaikkaan

MITÄ MUUTA ESPOON KUNTAVAALIEHDOKKAILLA ON  MIELESSÄ VANHUKSISTA?

 Martti Hellström haahallstrom.jpg

Olemme edelleen huolissaan vammaispalveluista ja vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen riittävyydestä. Kotihoidon osalta Espoo on jäljessä valtakunnallisista suosituksista. Pitkäaikaishoidossa vähennetään laitoshoidon paikkoja lisäämällä lähes saman verran hoiva-asumispaikkoja asumispalveluissa. Hoiva-asumispaikkoja tarvittaisiin kuitenkin enemmän, koska 75-vuotta täyttäneistä noin 6-7 prosenttia tarvitsee asumispalveluja. Omaishoidon tukea tulisi nostaa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelutuki on alimitoitettu. Määrärahassa ei ole huomioitu ikäihmisten määrän kasvua.” 

Martti Hellströmin kokonaisnäkemys on seuraava.

”Oma perusajatteluni ikääntymisen suhteen on hyvin samansuuntainen kuin Antti Eskolalla hänen Vanhuus-kirjassaan: Varmasti jokainen haluaa asua kotonaan niin pitkään, kuin se avun turvin on mahdollista. Varmasti tulee raja, jolloin sitä ei enää nimenomaan halua. Nyt vanhuksia yritetään pitää kotona silloinkin, kun he eivät elä ihmisarvoista elämää. Kotona tulee saada asua kunnes ei pääse omin avuin vessaan, ei saa vettä hanasta eikä voileipää kaapista, kun ei kykene siirtymään tuolista sänkyyn, kun on turvaton ja pelkää eikä tiedä, onko yö vai päivä, silloin kotihoidon useakaan päivittäinen käynti ei auta. Tässä vaiheessa on oltava oikeus valita asumismuoto, jossa apua on tarjolla aina, kun sitä tarvitsee.”

  Pekka Riihimäki  haariihimaki.jpg

Kokoomuksen Pekka Riihimäki on ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa, joten hän ei tunne valtuuston tähän saakka tekemiä päätöksiä tai mitä on ollut niiden taustalla. Samoin hänen voi olla tässä vaiheessa vaikeaa vastata, mitä puolueemme aikoo ensi kaudella tehdä ikäihmisten elämänlaadun ja terveyden edistämiseen. Jotain kuitenkin, Kokoomus on tehnyt vuoden 2016 aikana viisi kertaa aloitteen nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta.

 Suurempana kokonaisuutena hän näkee, että Kokoomuksen asia on ajaa kaikkien kuntalaisten etua ja tavoitteena on luoda puitteet hyvään ja laadukkaaseen elämään missä ikäihminen voi olla aktiivinen vaikuttaja ja siirtää esim sitä henkistä pääomaa ja hiljaista tietoa seuraaville polville.

Kokoomuksen Pekka Riihimäki pohtii vanhusten elämää:

”Yksinäisyys tappaa! Sen olen nähnyt hyvin läheltä työssäni ( psykoterapeutti ) ja aikaisemmin kun minulla oli hoivakoti Vihdin kirkonkylässä ( Hoivakoti Valkama). Nykyaikana on ongelmana että vanhuus on medikalisoitu ja diagnosoitu. Nähdään liikaa ikääntymisen rasitteet ja kustannukset eikä nähdä sitä luonnollisena ja inhimillisena kaarena ja yhtenä elämänvaiheena missä mahdollisista rajoitteista huolimatta ihmiset ovat ihan niitä samoja Liisoja ja Heikkejä mitä he olivat nuoruudessaankin ja aikuisuudessa ja missä kukin on yksilö ja kukin kaipaavat huomiota, inhimillistä lämpöä ja välittämistä. Oma vaaliteemani on syrjäytymisen ehkäiseminen ja myös ikäihmisillä on erittäin suuri riski syrjäytyä jo esim fyysisten rajoitteiden takia.”

Pekka Riihimäki pitää tärkeänä vanhusten kotihoidon tehostamista ja toteaa:

”Kotihoito on kriisiytynyt johtuen hyvin pitkälle riittämättömistä resursseista. Työntekijät uupuvat taakan alle. Työtä ei ehdi tekemään niin hyvin kuin mitä kaikki hoitosuositukset kertovat! Aikaa ei ole sille inhimilliselle, kiireettömälle kohtaamiselle mitä ehdottomasti tarvittaisiin! Tähän tarvitaan ehdottomasti lisää resursseja! Lisää kodinhoitajia kuntaan ja lisää myös heille koulutusta. Koulutusvaatimuksien uudelleen tarkistaminen ja ehdottomasti valintakokeeseen psykologisten valintatestien palauttaminen! Paljon tärkeämpää on löytää hyvä, lämmin ja inhimillinen hoitaja kuin nopea ja tehokas suorittaja.” 

 haajunes.jpg Maria Junes

Keskustan Maria Junes korosti omaa kokemustaan vanhusten hoidossa ja kertoi kokemuksistaan seuraavasti:

  • ”Autan itse naapuriapuna kahta vanhusta edunvalvonta- sekä käytännön apuna.
  • Oman kuolemansairaan äitini hoitoon osallistuin kaikella ajalla ja voimilla mitä minulla oli.
  • Parhaillaan autan osaltani 77-vuotiasta anoppiani järjestämään elämäänstä, niin että hänellä on riittävästi vapautta asua omassa kodissaan ja päättää omista asioistaan sekä riittävästi sitä tukea, mitä hän itse toivoo ja tarvitsee.
  • Minulla on tuntemusta mm. Muistiyhdistysten muistiluotsi-toiminnasta.
  • Olen selvillä edunvalvonta sopimuksesta sekä hoitotahtosopimuksesta.

              Aion jatkossakin toimia arvojeni mukaisesti”

Maria Junes vastasi kyselyyn samana päivänä ja lupasi välittää kyselyn edelleen. Keskustan vaalilistalla on 12 eläkeläistä  63 kuntavaaliehdokkaasta. Saimme vastauksia myös kuntavaaliehdokkailta Matti Passiselta ja Seppo Sarlundilta.

  Seppo Sarlund haasarlund.jpg

Keskustan kuntavaaliehdokas Seppo Sarlund  pitää lähtökohtana valtakunnallisella tasolla sote uudistusta ja eläkepolitiikkaa ja siinä , pienten eläkkeiden korottamista ja toisaalta näitä suosivaa verotuspolitiikkaa.  Hän on sitä mieltä, että  Espoon kaupunginvaltuuston ja - hallituksen tulisi olla nykyistä aktiivisempia, jotta eläkeläisten hyvinvointia ja perusterveydenhoitoa sekä eläkeläisten mahdollisuuksia hoitaa itse asioitaan ja saada riittävää kotihoitoa, joko omaishoitajien avustuksella tai yleisen kotihoidon tukitoimia lisäämällä.  Hän on sitä mieltä. että

omaishoito vaatii omaisilta myös paljon sellaisia uhrauksia, joita ei voida korvata millään rahalla. Espoossakin vaadittaisiin paljon ihmisisiltä asennemuutoksia, jotta todellista kotihoitoa voitaisiin tulevaisuudessa lisätä ja jakaa tarpeellista inhimillistä ja eettistä huolenpitoa, jota todelliseen vanhusten kotihoitoon tarvitaan.”

Keskustan kuntavaaliehdokas Seppo Sarlund korostaa, että tarvitaan myös lisää kohtuuhintaisia kaupungin vanhusten taloja niitä varten, jotka eivät tule toimeen enää kodissaan.

 haapassinen.jpg

Matti Passinen  

Keskustan Matti Passinen on aktiivinen eläkeläinen, joka edustaa Keskustaa kaupungin vanhusneuvostossa. Hän toimii myös puheenjohtajana Eläkeliiton Espoon yhdistyksessä. Toiminnassaan hän on tuonut esiin eläkeläisten aterioiden hinnankorotukset, eläkeläisille matkakustannusten pienentäminen ja  hissien rakentaminen kerrostaloihin.

Johanna Aminoff-Winberg 

haaaminoff-winberg_.jpg

SFP, ruotsalaiset, Johanna Aminoff-Winberg korostaa kaikissa puheenvuoroissaan ruotsinkielen asemaa ja hallintaa vanhusten hoidossa ja palveluissa. Kaikkein vanhimmille espoolaisille 85+ on hänen mielestään oikeus kunnalliseen hoitopaikkaan ja yksilöllis

een hoitoon.  Vanhoille tulee olla riittävästi palvelulinjoja ja kuljetuspalveluita. Turvalaitteet ja apuvälineet tulee olla kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla. 

 

Lopuksi

 Mikä tässä vaalihulinassa sitten harmittaa. Tärkeät asiat näyttävän unohtuvan. Vanhus kohdataan lähinnä sairaana ja saattohoitojonossa olevalta, vaikka suurin osa espoolaisista vanhuksista on kaupungin tärkein käyttämätön voimavara. Espoon vanhuksista  noin 92%  asuu kotonaan ja heitä  koskevia uusia aloitteita ei ainakaan kyselyyn vastanneet kuntavaaliehdokkaat osanneet esittää.  Etenkin, kun muistaa, että suurin osa sosiaali- ja terveyshuollosta siirtyy maakuntaan vajaan kahden vuoden kuluttua. Tällä hetkellä melkein kaikki politiikkojen ja virkamiesten  ajatukset pyörivät noiden 8 %:n  palveluja saavan vanhuksen ympärillä. 

Odotimme aloitteita siitä, mitä voidaan tehdä kahden vuoden kuluttua, kun Espoo on omillaan ja pääpaino todella on kotonaan asuvissa vanhuksissa. Sairauksia ehkäiseviä aloitteita kuten liikuntaan, kulttuuririentoihin, kodinhoitajan uutta koulutusohjelmaa, uudenlaisia palveluorganisaatiomalleja toiminimille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille, kokeiluja ja uuden tutkimuksen tukea jne.  Espoon uusiin kehitysohjelmiin mahtuu varmasti hyviä ja mallikkaita hankkeita toteutettavaksi myös vanhuksien hyvinvoinnin ja terveyden alueella. Jäämme odottamaan niitä.

Kiitämme kyselyyn vastanneita!

Artikkelin toimitti Helena Allahwerdi ja Toimivat Seniorit ry 22.3.2017

www.toimivatseniorit.palvelee.fi

 

Liite 1.   Kysely lähetettiin seuraaville 2017 kuntavaaliehdokkaille

SDP:  Martti Hellström (Espoon valtuuston jäsen 2012-17, kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos, rehtori)

Kokoomus: Pekka Riihimäki  (Psykoterapeutti, yrittäjä),  Marika Niemi ja Valto Meriläinen (s-posti palautui takaisin)

Perussuomalaiset: Arja Juvonen ja Vera Ruoho

Vihreät: Ville Niinistö ja Pinja Nieminen 

KD Kristillisdemokraatit: Aira Sundbäck (s-posti palautui) ja Antero Laukkanen

Keskusta: Maria Junes, Matti Passinen  ( Espoon vanhusneuvoston jäsen, Eläkeliiton yhdistyksen puheenjohtaja) ja Seppo Sarlund (Lehdistöneuvos, ent. päätoimittaja Kymen Sanomat, Suomenmaa, eduskuntaryhmän sihteeri 1962-70); Simo Repo( s.posti palautui takaisin)

SFP Ruotsalaiset: Merja Tarkiainen (S-posti palautui takaisin) ulkomailla ja Anders Portin (s-posti palautettiin) sijalle Johanna Aminoff-Winberg ja Urban Wiik

Vasemmisto : Matti Karppa, Antero Krekola, Hannele Krohn

Takaisin etusivulle