Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelma

Toimivat Seniorit ry

Talous- ja toimintasuunnitelma 2015

Toimivat Senorit ry toteuttaa vuoden 2015 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Tällöin seniorin lähiympäristössä tarjotaan matala kynnys osallistua kävelymatkan päässä kotoa sosiaaliseen ja yhteisölliseen pienryhmätoimintaan muiden samassa kodin lähipiirissä asuvien henkilöiden kanssa. Tämä toiminta ehkäisee syrjäytymisvaarassa olevien SLOW GO - ja NO GO -kotona asuvien ikääntyneiden  henkilöiden syrjäytymistä ja yksinäisyyden kokemista ja edistää heidän selviytymistään jokapäiväisessä arjessa. 

Yhdistys perustaa vuoden 2015 taloutensa ja toimintansa suunnittelemisen kuluneen vuoden  2014 toiminnan pohjalta. (Vuoden 2014 vuosikertomus)

Jäsenistön rakenne on muuttunut sikäli, että useita jäseniä on kuollut tai puolison kuoleman johdosta muuttanut toiselle paikkakunnalle. Monien jäsenten fyysinen kunto on heikentynyt niin että, GO GO -senioreista monet ovat siirtyneet SLOW GO - ja NO GO -RYHMÄÄN.  Kaksi viimeksimainittua senioriryhmää pystyy toimimaan lähinnä kotonaan ja nämä seniorit eivät jaksa liikkua etäällä kotoa sijatseviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rientoihin.  Lisäksi useita jäseniä on sairastunut vakavasti niin, että yhdistykseen kuuluvasta puolisosta on tullut kokopäiväinen omaishoitaja. Näiden senioriryhmien (omaishoitajat, SLOW GO - ja NO GO -ikääntyneet) hyvinvointi ja arjesta selviytyminen edellyttää jatkuvasti tehokasta ja säännöllistä lähiympäristön tukea, jota parhaimmillaan yhdistyksen koko toiminta on. Toimivat Seniorit ry:n jäsenistä on  25 %  GO GO - (meneviä), 50 % SLOW GO - (esteitä omaavia) ja 25 % NO GO - (kotiinsa erakoituneita) -ikääntyneitä henkilöitä, jotka tarvitsevat  virikkeellistä toimintaa arjessa selviytymiseen ja usein erillistä vertais- ja  ryhmätoimintaa.

Talous

Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista (10 €/vuosi/jäsen) , jäsenten vapaaehtoistyöstä ja satunnaisisten kustannusten henkilökohtaisesta, vapaaehtoisesta kattamisesta sekä muista mahdollisista avustuksista.  

Toiminta 1.1. - 31.12.2014 Tapaamisten lukumäärä/käytetty aika

I    Omaishoitajien pienryhmä (uusi toiminta) 3/4 t

II  Ystävä- ja tukihenkilötoiminta             601/1667 t

III Pienryhmätoiminta (yhteensä) (318/2393 t)

      a) Ystävätoiminta (5 pienryhmää) 136/803 t

      b) Kulttuuri (4 pienryhmää) 38/615 t

      c)  Virkistys ja liikunta (5 pienryhmää) 144/975 t

IV  Tiedotus- ja raportointi   68/498 t

Yhdistys jatkaa vuonna 2015 sekä ystävä- ja tukihenkilö-  että  pienryhmätoimintaansa entiseen tapaan. Ryhmät tapaavat säännöllisesti kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. 

Yhdistyksen toiminnan kustannukset jakaantuvat vuonna 2015 seuraavasti

Espoon kaupungin apuraha 1000 € 28,5 %

Henkilökohtainen omakustannus 1500 € 43,0 %

Järjestön oma rahoitus 1000 € 28,5 %

Yhteensä 3500 € 100,0 %

Hallinto

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhteyshenkilöidensä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

Toimintapisteet

Toimivat Seniorit ry pyrkii tukemaan uusien toimintapisteiden perustamista As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäsentensä toivomaa pienryhmätoimintaa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan yhdistyksen toimintaan..

Jäsenet

Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista ensimmäinen on As Oy:n Säästökehän toimintapiste.  Putkiremontin, kuolintapausten ja muuttojen takia As Oy Säästökehän toimipisteen jäsenmäärä pieneni huomattavasti vuonna 2014. Yhdistys ottaa mielellään vastaan uusia jäseniä, etenkin GO GO -ikääntyneet ovat erittäin tervetulleita. 

Kerho- ja pienryhmätoiminta

Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket). Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan sosiaalista verkottumista. Kaikki toiminta on avointa kaikille (myös ulkopuolisille), vapaaehtoista ja maksutonta.

Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy vertaisryhmätoimintana 

Itse asiassa kaikki yhdistyksen 14 säännöllisestsi joko viikottain tai kuukausittain kokoontuvaa pienryhmää ehkäisevät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä vahvistavat sosiaalista , kulttuurista ja psyykkistä hyvinvointia. Ystävä- ja vertaisryhmätoimintaa edustavat järjestön toiminnassa kaikki piirit esimerkiksi tiistaikerho, seurapelipiiri, liikuntapiirit, rantasaunapiiri kesäisin, omakuvapiiri, lehtien kierrätys ja yhteiset juhlat (merkkipäivät, pikkujoulu). Lisäksi GO GO -seniorit osallistuvat asuinyhteisönsä vapaaehtoisiin syys- ja kevättalkoisiin.

Tiedotus ja osallistumisen mahdollistaminen 

Yhdistyksen kotisivua ylläpidetään internetissä 

(http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi). Kotisivut ovat yhdistyksen tärkein tiedotuksen väline. Kotisivuilla käytiin 11 266 kertaa ajanjaksona 1.1. - 28.12.2014, vastaavana aikana sivulatauksia tehtiin 14 375 kertaa.

Tämän lisäksi yhdistys toimittaa kuukausitiedotetta, joka lähetetään sähköpostitse tai paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä VLR 10, 02710 Espoo - taloyhtiön jokaisen talon A-F portaiden ilmoitustauluilla ja yhdistyksen kotisivulla..

Järjestön omaa turvaverkkoa kehitetään. Jokaisella jäsenellä on halutessaan lähiympäristössä kaksi vertais- ja tukihenkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä tilapäistä apua tarvittaessa. Tukihenkilöllä on tiedot ao. sairauksista ja lähiomaisista sekä ensiavun paikalliset yhteydet terveyskeskukseen, ambulanssiin ja sairaalaan.

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään edelleen. Näistä tärkeimmät ovat tiistaikerho, hyvinvointipiiri ja yhteiset juhlat. Uutta toiminnan aluetta ovat muistin, näön ja kuulon heikentymistä ehkäisevät harjoitukset.

Kulttuuririentoihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen  

Yhdistys toimii aktiivisesti osallistumalla konsertteihin, elokuva- ja teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin (kulttuuri- ja retkipiiri). Jokainen vastaa ensisijaisesti kustannuksista itse mutta joihinkin tilaisuuksiin yhdistys osallistuu tukemalla pienellä summalla jäsentensä matka- ja lippukustannuksia.

Yhdistys kannustaa jäseniään omatoimiseen ja itsenäiseen opiskeluun (maalaus- ja taidepiiri) ja näyttelyiden järjestämiseen. Kirja-, Matkoja maailmaan - ja Kulttuuripiirien toiminta perustuu kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kulttuurin kuluttamiseen. Yhdistys järjestää ja vastaa kerran kuukaudessa Matkoja maailmaan -piirin yli kolme tuntia kestävistä, kaikille avoimista tapahtumista yhdessä Viherlaakson kirjasston kanssa.

Yhdistys pitää tärkeänä vanhenemiseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa,  innovatiivista toimintaa seniorien yksinäisyyden estämiseksi, sosiaalisten verkkojen ja hyvän arjen kehittämiseksi erityisesti vailla perhettä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille senioreille ja omaishoitajille. Omaishoitajien hyvinvoinnin edistäminen on yhdistyksen uusi toimintakohde.

Yhdistys seuraa vanhuspalvelulain toteuttamista Espoon kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä ja vanhusneuvoston toiminnassa. Osallistumme pyydettäessä päättökäyttäjinä ja -toimijoina ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja VTT:n erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Haluamme erityisesti kehittää vanhustyön koulutuksen sisällöllistä kehittämistä avaamalla mahdollisuuksia opiskelijoiden harjoittelulle ja näytetunneille.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto (Matkat maailmaan -sarjan kuukausitapahtumat ja näyttelyt), Espoon kaupungin vanhuspalvelut ja palvelutalot, Espoon liikuntatoimi ja Elinvoimaa ikääntyville -projektiin kuuluva Senioreiden itsepalvelukeskus taloyhtiöissä (työryhmä). 

Käymme mielellämme kertomassa toiminnastamme myös alan eri järjestöissä ja kannustamme käynnistämään yhdistyksemme tapaista  ikääntyneen kodin lähellä sijaitsevia yhteisöllistä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa etenkin Espoossa.

Jokainen asuintalo voi olla  senioritalo, jossa toimintaa suunnitellaan ikääntyneiden seniori-asukkaiden lähiympäristöön ja heidän tarpeidensa pohjalta.  Tällaiset toiminnalliset ja yhteisölliset asuintalot mahdollistavat ikääntyneen omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään.

Takaisin

toimintakertomuksiin ja etusivulle