Kartoitus 2008

Tiivistelmä  kartoituksen "Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena " tuloksista

Tällä kartoituksella pyrittiin kartoittamaan

1) as.oy Säästökehän tarjoamia mahdollisuuksia toimia asukkaiden voimavarana ja 2) asukkaiden, erityisesti senioreiden omia voimavaroja, jotta he pystyvät toimimaan aktiivisina omassa lähiympäristössään

1) As. oy Säästökehän hallitus on antanut asukkaiden käyttöön kerhotilan, jossa toimii myös kierrätys. Asukkaiden antamia lehtiä ja kirjoja kierrätetään kerhohuoneessa. Talon asukkaat ovat myös ystävällisesti luovuttaneet kerhotilaan tarvittavat kalusteet (huonekalut, matot yms). Kerhotilassa on nähtävillä myös senioreiden maalamia teoksia. 2) Asukkaita as.oy Säästökehässä on 147 henkilöä. Työssäkäyviä (työkykyisiä) aikuisia on 46 % ja lapsia (alle 18 -vuotiaita) on asukkaista 15 %.  Senioreita on 39 % (57 henkilöä). Espoossa on ikäihmisiä noin 10 % koko väestöstä. Kartoitukseen osallistui 40 taloyhtiön asukasta, joista 7 on alle 59–vuotiasta ja 33 senioria (82.5 %). Vastanneista henkilöistä 37,5 % (15) asui yksin, 23 (57,5 %) henkilön ruokakunnan koko oli kaksi ja kahdella henkilöllä (5,0 %) ruokakunnan koko oli kolme tai enemmän.

Henkilökohtainen hyvinvointi voimavaranaUseimmat asukkaista (92,5 %) eivät koe juuri koskaan itseään yksinäiseksi. 75 % tuntee itsensä usein tarpeelliseksi, yksi viidesosa taas silloin tällöin tarpeelliseksi. Kuitenkin yksin asuvat kokevat itsensä yksinäisemmiksi ja vähemmän tarpeelliseksi kuin perheessä, puolison tai lasten kanssa asuvat seniorit. Kaikki (100 %) olivat haastattelun ajankohtana tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa.

Sosiaaliset verkostot voimavaranaSeniorit pitävät yhteyksiä sukulaisiin ja vanhoihin ystäviin, mutta kaikki tuntevat myös taloyhtiön asukkaita ja osalla on ystäviä myös omassa taloyhtiössä. Moni seniori (62,5 %) toivoo kuitenkin löytävänsä uusia ystäviä talon asukkaiden joukosta. Lähes puolella senioreista (45 %) on taloyhtiössä myös ystäviä, jotka kuitenkaan eivät ole ns. läheisiä ystäviä (82,5 %). Läheiset ystävät ovat taloyhtiön asukkaiden ulkopuolella. 13 senioria (32,5 %) kävi itse vieraisilla ja 17 seniorilla (42,5 %) kävi vieraita haastattelupäivänä.

Toimintakyky voimavaranaLähes kaikki pystyivät liikkumaan yksin, kävelemään 400 m, huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan, laittamaan ruokaa ja syömään itse sekä tekemään kevyitä kotitöitä. Suurimmaksi esteeksi muodostuivat raskaat kotityöt (45 %) ja raskaiden esineiden kantaminen (40%).Lapset (72,5) sukulaiset (52,5 %) ja taloyhtiön kiinteistönhoitaja (42,5 %) auttoivat eniten apua tarvittaessa.  Ainoastaan muuta henkilö turvautui kunnalliseen kodinhoitoon. Ainoastaan siivouksessa 25 % senioreista turvautui ulkopuoliseen maksettuun apuun.Säästökehän senioreista 47,5 % hoitaa lapsenlapsiaan säännöllisesti ja 52,5 % heistä hoitaa myös muita iäkkäitä henkilöitä oman kodin ulkopuolella.Taloyhtiön kolmannen ja neljännen iän naiset ovat erityisen itsenäisiä ja riippumattomia muiden ulkopuolisten ihmisten avusta

Kansalaisaktiivisuus voimavaranaTaloyhtiön seniorit osallistuivat kuluneen vuoden aikana erittäin aktiivisesti perhetapahtumiin (97,5 % ),  kävivät teatterissa, konserteissa, taidenäyttelyissä ja elokuvissa (82,5 %), tekivät matkoja kotimaassa (80,0 %), käyttivät hyväkseen kirjaston palveluja (64,5 %) ja osallistuivat uskonnollisiin tilaisuuksiin (45 %). Noin kolmasosa seurasi urheilukilpailuja ja teki ulkomaan matkoja. Säästökehän seniorit toimivat aktiivisesti 65 erilaisessa järjestössä.  Ainoastaan yhdeksän henkilöä ei kuulunut mihinkään järjestöön. As oy Säästökehän senioreista 25,0 % on erittäin aktiivisia järjestöihmisiä.

Oma taloyhtiö ja lähiympäristö voimavarana Yli puolet (55 - 65 %) senioreista toivoi tilaisuutta keskusteluun, seurusteluun ja vapaa-ajan viettoon. Yhteiskunnalliset asiat ja ystävätoiminta kiinnostivat 19 asukasta. Tietokonevalmiuksien kehittämisestä oli kiinnostunut 37,5 %, noin kolmatta osaa vastaajista toiveet taloyhtiön toiminnasta kohdistuivat seurapeleihin, sukututkimukseen, opiskeluun ja kuntoliikuntaan.Tämän lisäksi löytyi 5-6 senioria, jotka toivoivat käsityökerhoa, kirjallisuuspiiriä, kukkien hoitoa, teatteri- ja/tai konserttikäyntejä, maalausryhmää ja yhteislauluryhmää. Asukkaiden toiveissa korostui toive sellaisesta lähiyhteisöllisyyttä, joka oli ollut tyypillistä as.oy Säästökehän alkuajoille 1960-luvulla: erityisesti taloyhtiön vanhimmat asukkaat kaipasivat yhteishenkeä ja seurallisuutta.

Tulevaisuuteen suuntautuminen voimavarana Lähes kaikki eli 36 henkilöä (95 %) ilmoitti haluavansa osallistua taloyhtiön senioritoimintaan. Taloyhtiön seniorit ovat motivoituneita lisäämään talon asukkaiden lähiyhteisöllisyyttä kokoontumalla pienissä ryhmissä taloyhtiön tarjoamassa kokoontumistilassa.  

Espoo ja lähiympäristö voimavaranaSäästökehän seniorien tärkein yhteistyökumppani on Espoon kaupunki ja sen toimialoista erityisesti  terveydenhoito ja siihen liittyvät preventiiviset palvelut kuten kuntoliikunta, jonka kaikki 70+ espoolaiset saavat kunnalta. Ilmainen uinti ja kuntosalien käyttö nostaakin seniorien terveydentilaa ja toimintakykyä kohentavasti. Kirjastopalvelut ovat myös erinomaisia, niin kauan kun kykenee siellä käymään.Hyvään vanhenemiseen kuuluu aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan sekä oman kunnan että valtakunnallisten järjestöjen toimintaan. Tämä on edellyttää kognitiivisten ja fyysisten toimintojen jatkuvaa ylläpitoa. Eläkeläisen liikkuminen ei saisi olla julkisen liikenteen hinnoista riippuvainen     
voimavaratp.jpg