Talous- ja toimintasuunnitelma 2016

Toimivat Seniorit ry: luonnos vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelmaksi 18.1.2016/PL

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2016 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Toiminta on avointa, julkista, vapaaehtoista ja paikallista. Toiminta tapahtuu pääasiassa kävelymatkan päässä seniorin kodista matalan kynnyksen periaatteella. 

Ikäihmisten yksinäisyyden, erakoitumisen, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket.) Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan sosiaalista verkottumista. Lisäksi GO GO -seniorit osallistuvat asuinyhteisönsä vapaaehtoisiin syys-, kevät- ja puutalkoisiin, asuinympäristön kukka- ja kasvi-istutuksiin ja niiden hoitoon ja erilaisiin sukupolvet yhdessä -tapahtumiin. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin.

Toiminnasta informoidaan yhdistyksen kotisivulla (www.toimivatseniorit.palvelee.fi) ja jäsenille kerran kuukaudessa lähetettävässä pienryhmien kuukausiohjelmasta kertovassa tiedotteessa.

JÄSENET

Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhteisöllinen pienryhmätoiminta ennalta ehkäisee syrjäytymisvaarassa olevien SLOW GO - ja jo osittain  syrjäytyneiden NO GO -senioreiden yksinäisyyden kokemista, vahvistaa kodin lähellä syntyneitä aktiivisia sosiaalisia verkkoja ja edistää selviytymistä jokapäiväisessä arjessa.

Jäsenistö koostuu sekä GO GO -, SLOW GO - ja NO GO -ikääntyneistä. Erityisen tärkeäksi toimijoiksi kohoavat kaksi viimeksi mainittua ryhmää, jotka tavallisesti ovat jo putoamasta tai jo pudonneet erilaisesta yhteisöllisestä yhdistystoiminnasta mm. vanhusjärjestöjenkin  toiminnasta, mikä ei yleensä ulotu oman kodin läheisyyteen. Läheiset kontaktit pienryhmissä mahdollistuvat, mikä on harvinaista kymmenien ihmisten yhteistapaamisissa. Erittäin tärkeän toimijaryhmän muodostavat omaishoitajat, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat siirtymään jopa GO GO -ryhmästä NO GO -senioreiksi. Hehän ovat jatkuvasti sidottuja 24 t/vrk:ssa hoidettavaansa. Tällöin mahdollisuus osallistua minkäänlaiseen sosiaaliseen toimintaan rajautuu pois, koska ei ole saatavilla tukea hoidettavan kanssa olemiseen hoitajan sosiaalisen toiminnan ajaksi. Tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu 1) jäsenmaksuista (10 €/vuosi/jäsen), 2) mahdollisesta järjestöavustuksesta (Espoon kaupunki) ja 3) jäsenen henkilökohtaisista, satunnaisista, vapaaehtoisista kustannuksista po. henkilön osallistuessa yhdistyksen pienryhmätoimintaan ja tapahtumiin.  

Mikäli toiminta perustuu kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, tällöin erityisen tärkeäksi kustannuseräksi kohoavat kuljetukset pienryhmätoimintaan retki-, liikunta- ja  lounaspiiri  (234 kertaa n. 349 t) sekä omiin ja kumppaneiden tapahtumiin (10 kertaa)  että asiointiin jäsenen henkilökohtaisena tukihenkilönä 171 kertaa  (n. 900 tuntia).  Kuljetuksien bensakustannuksia ei ole laskutettu, vaan se on ollut vapaaehtoista toimintaa. Ilman kuljetusta tämä pienryhmä- ja tukihenkilötoiminta olisi jäänyt tapahtumatta. 

Erityisen olennainen virkistys- ja sosiaalinen tapahtuma on lounas yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa, mikäli hoidettava vielä pystyy liikkumaan edes pyörätuolilla. Joskus on voitu omaishoitajan avustuksella tuoda hoidettava jopa yöpuvussa lounaspiirin lounaalle. Nämä tilanteet pitäisi voida kustantaa yhdistyksen varoista. Vuonna 2015 jäsenet ovat itse kustantaneet sekä lounaat että kuljetuksen.

Yhdistyksen kustannukset koostuvat seuraavista.

I Henkilökohtainen ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Tukimuodot

Puhelinyhteys

Vierailut/tapaamiset

Kuljetukset omalla autolla

  1. Asiointi (kauppa, posti, kirjasto, pankki, maistraatti, poliisi jne.)
  2. Terveydebhoito (terveyskeskus, laboratorio, poliklinikka, sairaala, apteekki yms.)
  3. Pienryhmiin kuljetukset (järjestötapaamiset, harrastuspiirit, teatteri, konsertti, näyttely, kirjasto,messut, retket yms.)

II Pienryhmätoiminta (kerran viikossa tai kerran-pari kertaa kuukaudessa kokoontuvaa 16 harrastusryhmää)

YSTÄVÄTOIMINTA: (5 ryhmää)

Tiistaipiiri, Seurapelipiiri, Skype-ystäväpiiri, Porinapiiri, Vertaisryhmä

KULTTUURI: (6 ryhmää)

Matkoja maailmaan, Maalauspiiri, Kulttuuripiiri, Kirjapiiri, Omakuvapiiri, Käsityöpiiri

VIRKISTYS JA LIIKUNTA (5 ryhmää)

Retkipiiri, Lounaspiiri, Vesijuoksupiiri, Liikuntapiiri

III Tapahtumat ja yhteistyö kumppaneiden kanssa

IV Tiedotus, raportointi ja muistamiset

Yhdistys jatkaa vuonna 2016 sekä henkilökohtaista ystävä- ja tukihenkilötoimintaansa että pienryhmätoimintaansa entiseen tapaan. Ryhmät (piirit) tapaavat säännöllisesti kerran viikossa tai kerran pari kuukaudessa.

Yhdistyksen toiminnan kustannukset jakaantuvat vuonna 2016 seuraavasti.

Järjestö 2000 €   52,63 %,  Henkilökohtaiset kustannukset 1800 €    47,37 %

Yhteensä 3800 € 100,00 %

Järjestö kattaa yhdistyksen kuluista enemmän kuin vuonna 2015 (36,08 %) ja  52,63 % vuonna 2016.

HALLINTO

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

TOIMINTAPISTEET

Yhdistyksen sääntöjen mukaan pyritään tukemaan yhdistyksen toteuttaman toiminnan mukaisen paikallisen toiminnan syntymistä muuallakin kuin Viherlaaksossa. 

Leppävaaran tornitalon senioreille on esitelty aikoinaan toimintaa. Toimivat Seniorit ry:n esittelyn pohjalta käynnistyi Tornitalon Naakat -senioritoiminta -2011) - Senioritoimintaa  on esitelty myös vastavuoroisesti  Suvelassa As Oy Hjalmarsborgin touhutuvalla ja Tampereella Ratinaraitin senioritalo sekä As OY:n  VLR 14 hallituksen asukkaille suunnatuissa kiertokirjeessä v. 2015. minkä johdosta Toimivat Seniorit ry:hyn on liittynyt kolme senioria. 

Toimintapisteet keskittyvät  toteuttamaan jäsentensä toivomaa vapaaehtoista pienryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella.

TIEDOTUS JA OSALLISTUMISEN MAHDOLLISTAMINEN

Yhdistyksen toiminta on avointa, paikallista ja julkista.

Yhdistyksen kotisivua päivitetään säännöllisesti internetissä. Kotisivulta löytyvät mm.  pienryhmien kuukausiohjelmat, yhdistyksen vuosikertomukset lähtien vuodesta 2008, pienryhmien yksityiskohtainen toiminta, tapahtumat, periaatteet, säännöt jne. Kotisivulla (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) vierailtiin 116220 kertaa ajanjaksona 1.1.2015- 31.12.2015. Vastaavana ajanjaksona sivulatauksia tehtiin 18428 kertaa. Päivittäin kotisivulla käydään keskim. 44 kertaa. Vuonna 2016 kotisivun päivittämistä jatketaan entiseen tapaan muutaman kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi yhdistys toimittaa pienryhmien kuukausitiedotetta, joka lähetetään sähköpostitse tai suoraan kotiin paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä As Oy Säästökehän toimintapisteen jokaisen asuintalon A-F porraskäytävän ilmoitustaululla

VERTAISTUKI

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään edelleen. Myös yhdistyksen omaa turvaverkkoa kehitetään. Jokaisella jäsenellä on halutessaan lähiympäristössä kaksi vertais- ja tukihenkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä tilapäistä apua tarvitaessa. Tukihenkilöllä on tiedot ao. sairauksista ja lähiomaisista sekä ensiavun paikallisyhteydet terveyskeskukseen, ambulanssiin ja sairaalaan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Yhdistys pitää tärkeänä vanhenemiseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa, innovatiivista toimintaa senioreiden yksinäisyyden estämiseksi, sosiaalisten verkkojen ja hyvän arjen kehittämistä erityisesti vailla perhettä ja läheisiä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille GO GO -, SLOW GO - ja NO GO -senioreille ja omaishoitajille. Omaishoitajien hyvinvoinnin ja hyvän arjen edistäminen on yhdistykselle erittäin tärkeä kehittämistoiminnan kohde. 

Yhdistys seuraa vanhuspalvelulain toteuttamista Espoon kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä ja vanhusneuvoston toiminnassa. Osallistumme pyydettäessä päättökäyttäjinä ja -toimijoina ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja VTT:n erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Haluamme erityisesti kehittää vanhustyön koulutuksen sisällöllistä edistämistä avaamalla mahdollisuuksia opiskelijoiden harjoittelulle ja näytetunneille.

Käymme mielellämme kertomassa toiminnastamme myös alan järjestöissä ja kannustamme käynnistämään yhdistyksemme tapaista vapaaehtois- ja vertaistoimintaa etenkin Espoossa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto, myös Sellon ja Entressen kirjastot (Matkoja maailmaan -piirin kuukausitapaamiset, tapahtumat, taidenäyttelyt ja seminaarit), Espoon vanhuspalvelut ja palvelutalot). 

Jokainen asuintalo voi olla myös senioritalo, vaikka asuintalossa asukkaita riittää aina vauvasta vaariin. Jokaisessa asuintalossa vapaaehtoista asukastoimintaa voidaan suunnitella myös seniori-asukkaiden lähiympäristöön ja heidän tarpeidensa pohjalta. Tälläiset toiminnalliset ja yhteisölliset asuintalot mahdollistavat GO GO -, SLOW GO  ja NO GO -ikääntyneen seniorin omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään. Yhteistyössä kaikkien asukkaiden kanssa mahdollistuu tärkeä, aktiivinen  SUKUPOLVET YHDESSÄ -toiminta kodin läheisyydessä.

Takaisin