Toimivat Seniorit ry:n säännöt

läh. 17.12.2007, hyv. 18.3.2008 – rekisterinumero 198304

 

  1.     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toimivat Seniorit ry, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2.     Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyvien senioreiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-     perustaa toimintapisteitä eri alueilla

-        pyrkii ennalta ehkäisemään ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta, syrjäytymistä ja syrjäyttämistä käynnistämällä senioreiden lähiyhteisössä erilaista pienryhmätoimintaa 

-        ylläpitää sosiaalista yhteisöllisyyttä tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista aktivoimalla ystävä- ja harrastustoimintaa

-        järjestää yleisöluentoja, oppimistoimintaa ja koulutustilaisuuksia

-        harjoittaa kokeilu-, tutkimus- tiedotus- ja julkaisutoimintaa

-        toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa

-        tukee aatteellisesti toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea taloudellista tukea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

  3.     JäsenetYhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen  Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.  Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  4.     Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  5.     Liittymis- ja jäsenmaksutVarsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6.     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7.     Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8.     Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilientarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9.     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. vaaleissa kuitenkin arpa.  10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla.

  11.  VuosikokousYhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi        pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä       liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.      valitaan hallituksen jäsenet

9.     valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille       varatilintarkastajat

10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen  kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

Takaisin etusivulle