Vuosikertomus 2018

Sisällys

1) Saatteeksi, 2 )Tavoitteet, 3) Periaatteet, 4) Toiminta, Hallinto (Hallitus, vastuuhenkilöt ja jäsenet, Ystävä ja tukihenkilötoiminta, Pienryhmätoiminta, Muu toiminta, 5) Yhteistyökumppanit, 6) Julkinen toiminta,7) Talous

Liite 1. Pienryhmien toiminta, Liite 2. Retkipiirin kohteet Liite 3. Toimivat Seniorit ry:n säännöt

Toimivat Seniorit ry:n kuvakirjat  ja Toimivat Seniorit ry:n julkaisut (takakansi)

1 SAATTEEKSI 

Toimivat Seniorit ry täytti 18.3.2018 kymmenen vuotta. Toiminta oli käynnistynyt joulukuussa v. 2007, jolloin pidimme perustavan kokouksen ja teimme As. Oy. Säästökehän senioreille vapaaehtoistoimintaa koskevan kyselyn. Kyselyn tulosten perusteella toimintamme käynnistyi. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 18.3.2008. Nyt on meneillään yhdistyksen 11. vuosi.

Jäsenet.  Yhdistyksen jäsenistä 38,2 % ryhmittyy GO GO -, 44,2 % SLOW GO - ja 17,6 % NO GO -ryhmään. Kukaan GO GO -jäsenistä ei toimi yhdistyksen vastuuhenkilönä. Pienryhmien toiminta on SLOW GO - ja NO GO -senioreiden vastuulla. SLOW GO - ja NO GO -seniorit alkavat yleensä jo tarvita kodin ulkopuolista apua. Kaikki yhdistyksen jäsenet asuvat kotonaan yksin tai puolisonsa kanssa. 

Jäsenten palvelutarve. Kaikille taloyhtiössämme asuville jäsenille lähetettiin kysely kodinhoitajan/hoitoassistentin palvelutarpeesta. Kyselyn vastausprosentti oli 30 % ja ainoastaan kolme senioria toivoo säännöllisiä palveluja. Kaikki muut ilmoittivat, että tällä hetkellä ei ole tarvetta, mutta idea on hyvä ja tärkeä ja tulevaisuudessa palvelujen tarve saattaa olla ajankohtainen.

On kuitenkin tosiasia, että monisairastavuus lisääntyy iän myötä ja heikentää elämänlaatua. Monisairastavuus johtaa monilääkitykseen. Elämää alkavat haitata jatkuva uupumus ja väsymys, käveleminen hidastuu, lihasvoima hiipuu ja tasapaino heikkenee. Kotona pärjääminen ja itsenäinen omatoimisuus ovat lopulta uhattuna.  Viimeistään silloin tarvitaan apua kodissa yksinään asuville senioreille. Tällöin myös yhdistystoiminta tulee ajankohtaiseksi kävelymatkan päässä omasta kodista. Muiden henkilöiden tapaaminen edes kerran viikossa tai parissa tulee tarpeeseen, koska muuten on jatkuvasti yksin eikä näe ketään viikkoihin tai jopa kuukauteen. Kuinka moni eläkeläisyhdistys tuo säännöllistä toimintaa ikääntyneen seniorin kotiin, kun seniori ei enää jaksa liikkua kodin ulkopuolella?  

SOTE roikkuu toteutumatta keskeneräisessä lainsäädännössä. SOTE-  ja maakuntalakien  tultua hyväksytyksi, niiden jalkauttaminen käytäntöön voi alkaa. Näyttää kuitenkin siltä, että tämä tapahtuu vasta ensi vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.  Valinnanvapautta koskeva lain kohta jakaa poliittisen päätöksenteon kahtia.

Me eläkeläiset odotamme jännityksellä miten uudesta maakuntaorganisaatiosta selvitään, kun kunnan sosiaali- ja terveyssektori ja sen varat ja henkilökunta siirtyvät maakunnan hallintaan. Haluaisimme tietää jo etukäteen seuraavaa:

  • millaisia tehtäviä ja voimavaroja  jää kunnalle  senioreiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi?
  • millainen työnjako on kunnan ja maakunnan vanhusneuvostoilla?
  • miten voidaan parantaa kotonaan asuvan seniorin elämän laatua?
  • kuinka paljon varoja jää SOTEn ja maakunnan toteuduttua kunnan budjetissa senioreita koskevan toimintaan?
  • onko jäljellä enää vain satunnaista vapaaehtoistoimintaa kunnan kotonaan asuville senioreille?

Eläkeläiset, yhteiskunnan voimavara vai rasite? Eläkeläiset ovat yhtä energisiä ammattinsa taitajia ja sosiaalisesti aktiivisia kuin Alaskan Athabascan intiaanien kaksi vanhaa naista lähes parisataa vuotta sitten. Nämä 75 - ja 80 -vuotiaat naiset heimo jätti talven keskelle kuolemaan ja jatkoi vaellustaan uusille leirintäpaikoille. Vanhuksista ei ollut hyötyä heimolle. Naiset selviytyivät kuitenkin ankarista luonnon olosuhteista ja myöhemmin jopa pelastivat heimon nälkäkuolemalta ja kylmyydeltä. (Wallis 1994; kuukaudenkirja)

Mitä tapahtuisi yhteiskunnan rakenteelle, jos vanhukset poistettaisiin/hylättäisiin kokonaan Suomessa? Monissa tärkeissä yhteiskunnallisissa rakenteissa tapahtuisi suuria muutoksia. Eläkeläiset saavat kaikki eläkettä, josta verotetaan enemmän kuin työssä käyvien vastaavasta palkkatulosta. Valtion ja kunnan verotustulot  vähenisivät. Eläkeläiset ovat kulttuuripalveluiden suurkuluttajia. Elokuvien, teattereiden, konserttien, näyttelyiden, museoiden yms. täytyisi supistaa palveluitaan, jolloin myös henkilökuntaa täytyisi vähentää ja monet nykyiset työntekijät joutuisivat työttömiksi. Sama tilanne koskee erityisesti terveys- ja hoitoaloja, joiden työpaikat vähenisivät koska ei olisi enää palveluiden tarvitsijoita.  Eläkeläiset harrastavat matkailua ja ovat myös julkisen liikenteen suurkuluttajia. Entä kuka korvaa eläkeläisten ja ikääntyneiden tekemän vapaaehtoistyön järjestöissä ja säätiöiden hallituksissa puhumattakaan omaishoidosta ja kotiavusta, jota monet tuhannet eläkeläiset puurtavat lastensa ja lastenlastensa, sukulaisten ja ystävien kodeissa.

  2  TAVOITTEET

-        Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoimintaa,

 (16 erilaista säännöllisesti kokoontuvaa harrastuspiiriä, tapahtumia kuten itsenäisyyspäivän juhla, pikkujoulu, naapuripäivät, osallistuminen taloyhtiön syys- ja kevättalkoisiin, työpajoja: kuvallisia kokeiluja, osallistuminen jäsenten merkkipäiviin ja hautajaisiin),

-        yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista, 

(henkilökohtaista vertaistukitoimintaa sekä sosiaalista verkostumista, Skypen ystäväpiiri, spontaanit ystäväverkot, Espoon vapaaehtoisverkosto, jäsenten facebooksivustot, osallistuminen VTT:n Owelan projekteihin)

 -        yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen,

(Voimaa ja iloa taiteesta, Vireyttä elämään -työpajat, Kuvallisia kokeiluja, sukupolvet yhdessä -leirit, taidenäyttelyihin liittyvät seminaarit, julkiset tapahtumat jonkin tärkeän asian tiimoilta kuten kunnan sosiaali-ja terveyslautakunnan pj:n/jäsenen vierailut)

 

-        kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen,

(omat julkaisut, jäsenten esitykset vapaaehtoiskoulutuksissa ja vanhusseminaareissa, osallistuminen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Sprintt-tutkimukseen)

 -        muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,

 (osallistuminen Espoon vanhuspalvelujen järjestämiin ryhmiin: Kohtaamistaideryhmä ja Intoa elämään, )

-        tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa,

(Espoon kaupungin Viherlaakson ja Leppävaaran  entiset palvelutalot  (Maritta Vanhapiha); osallistuminen Espoon vanhustyöhön: Vanhusneuvosto, työryhmät ; Viherlaakson kirjasto: tapahtumat -    ja seminaarit, kaikille avoimet piirit kuten Matkoja maailmaan Viherlaakson kirjastossa, Pirkko Liikasen esitys Delta Kappa Gamma Society Internationalin  Alpha-jaosto tapaamisessa)

-        toimintapisteiden perustaminen ja kehittäminen eri alueilla.

(Oman toiminnan esittely:  Leppävaaran tornitalossa - Tornitalon Naakat,  ja naapuritaloyhtiön (VLR 14) infot taloyhtiön kiertokirjeissä sekä esittely Suvelassa As Oy Hjlmsborgin touhutupa ja Tampereella Ratinanraitin senioritalo, Kustaankartanon palvelukeskus)

3 PERIAATTEET

 1.      periaate: ”Seniorit rakentavat itsenäisesti omaa elämäänsä ja se heijastuu arkielämän toimintaan kotona.” 

(Kaikki pienryhmät, erityisesti ystäväpiirit kuten  tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä-, porina- ja vertaisryhmäpiirit sekä työpajat ja seminaarit, omat taidenäyttelyt, omakuvapiirissä tuotetut omat postimerkit ja kuvakirjat; )

2.      periaate: ”Seniorit kehittävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa ja tarjolla olevia kunnan palveluja.”

 (Retki-, rantasauna-, lounaspiirit, liikunta-, vesijuoksupiirit, osallistuminen  Miina Sillanpää Säätiön käynnistämään Vanhat Ketut -projektiin ja VTT:n Owelan hankkeisiin, osallistuminen yhdistyksen järjestämään ”Internet – bittitiedon kaatopaikka ja alamaailma” skypen välityksellä skypen ystäväpiirissä  ja geneettisen perimän -koulutuksiin )

3.      periaate:” Seniorit toimivat aktiivisesti yhteiskunnan vastuullisina jäseninä ja jakavat omaa osaamistaan myös muille.”

(Julkiset kannanotot esim. Viherlaakson kirjaston säilymisen puolesta, aineiston kerääminen ja raportointi senioreiden palvelutarpeista, osallistuminen Espoon kaupungin järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan yleensä ja senioreiden elinikäisen oppimisen vahvistaminen osallistumalla erilaisiin lyhytkoulutuksiin kuten mandalamaalaus ja proosakurssit ja opitun jakamista omissa pienryhmissä) 

4.      periaate:  ”Turvallisen elämän, asumisen ja ympäristön aikaansaamiseksi seniorit hankkivat tietoa eri palveluista ja pyrkivät tehostamaan turvallisuutta kotona ja lähiympäristössä.”

 (Yhdistyksen pienryhmätoiminta, osallistuminen muiden tahojen järjestämään koulutustoimintaan ja vanhustyön tutkimukseen, niistä keskustelu omissa pienryhmissä - erityisesti Vireyttä elämään  -työpajoissa, hyvinvointi- ja tiistaipiireissä)

4  TOIMINTA

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 18.3.2008 rekisterinumerolla 198304. Yhdistyksen toiminta käynnistyi 15.12.2007, jolloin pidettiin  varsinainen yhdistyksen perustava kokous.

Yhdistyksen toiminta jakaantuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, kuukausitiedote, julkaisut, kotisivu, muistamiset ja hautajaiset) 2) jäsenten toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) muuhun toimintaan ts. tapahtumien järjestämiseen ja yhteistyöhön kumppanien kanssa. 

Hallinto.  Vuonna 2018 hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat: puheenjohtajana Helena Allahwerdi varapuheenjohtajana Ulla Lumme, varsinaisena jäseninä Eija Pokkinen ja Oili Suominen, varajäseninä Helka Arrakoski ja Pirkko Liikanen, joka myös on toiminut sihteerinä ja rahastonhoitajana. Ritva Santavuori on toiminut toiminnan tarkastajana. Erik ja Outi Grönberg ovat vastanneet yhdistyksen tilinpäätöksestä.

Hallituksen tehtäviin ovat kuuluneet vuosikokousasiat (toimintasuunnitelma ja vuosikertomus ja sen monistus,  talous, kirjanpito ja tilinpäätös), apuraha-hakemukset ja palautteet apurahan käytöstä,  hallituksen kokousten valmistelu, kokousten esityslistat, pöytäkirjat, allekirjoitukset. 

Muita tärkeitä asioita ovat pienryhmien kuukausiohjelmat, päiväkirjojen ylläpito ja päivitys, kotisivun päivittäminen ja ylläpitäminen, kirjeenvaihto, aloitteet, kyselyt yms. osallistuminen, toiminnan dokumentointi ja valokuvaaminen, muistamiset ja henkilökohtaisesta ystävä- ja tukitoiminnasta raportointi. 

hallitus_e.jpg

KUVA.  Toimivat Seniorit ry:n hallitus v. 2018 - Vasemmalta oikealle Helka Arrakoski, Oili Suominen, Eija Pokkinen, Pirkko Liikanen, Ulla Lumme ja Helena Allahwerdi

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.     

Jäsenet. Jäsenmaksun 10,00 €/v. maksaneita jäseniä on yhdistyksellä 34. Lisäksi säännöllisesti yhdistyksen pienryhmätoimintaan osallistuu noin 10-20 senioria, jotka eivät maksa minkäänlaista jäsenmaksua.  He ovat osallistuneet lähinnä Viherlaakson kirjastossa kokoontuvaan Matkoja maailmaan -piiriin, jonka  toiminta on kaikille avointa ja julkista.

Vuoden aikana on poistunut luotamme Osmo Järvenpää. Toimivat Seniorit ry ottaa osaa omaisten ja läheisten suruun.                      

 Vuoden aikana on toiminut kaikkiaan 16 pienryhmää. Pienryhmien vapaaehtoisina vastuu- ja yhteyshenkilöinä toimivat seuraavat. 

Kodin lähellä, kävelymatkan päässä toimivat pienryhmät.

Kirjapiiri (Oili Suominen)

Omakuvapiiri (Pirkko Liikanen)

Oopperapiiri (Oili Suominen)

Pelipiiri (Liisa Mäkinen)

Rantasaunapiiri (Oili Suominen ja Eija Pokkinen)

Skype-ystäväpiiri (Pirkko Liikanen)

Tiistaipiiri

Kuljetus on tarpeen seuraavien pienryhmien toimintaan osallistumiseksi:

Hyvinvointipiiri (Pirkko Liikanen)

Kulttuuripiiri (Oili Suominen)

Liikuntapiiri (Espoon liikuntatoimi)

Lounaspiiri (Helena Allahwerdi)

Matkoja maailmaan -seminaari (Helena Allahwerdi)

Retkipiiri (Helena Allahwerdi)

Taidepiiri (Eija Pokkinen)

Vesijuoksupiiri (Helena Allahwerdi, saunan yhteydessä Oili Suominen ja Eija Pokkinen)

Vireyttä elämään -työpaja (Helena Allahwerdi)

Seniorit ovat osallistuneet Espoon liikuntatoimen kahteen ohjattuun ryhmään: kehon huolto ja kiertoharjoittelu.

Tietoa yhdistyksen pienryhmien toiminnasta löytyy yhdistyksen kotisivulta. 

www.toimivatseniorit.palvelee.fi

TAULUKKO 1. Toimivat Seniorit ry:n toiminta: tapaamisten lukumäärä, niihin käytetty kokonaisaika ja toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä v. 2018

pastedGraphic.png

Vuoden 2018 aikana on ollut 3904 osallistumista  yhdistyksen järjestämään toimintaan, joihin yhdistyksen jäsenet antoivat aikaansa 5217  tuntia. Erilaisia tapaamisia oli vuoden aikana 1239. (Taulukko 1) 

Ystävä ja tukihenkilötoiminta Viisi yhdistyksen hallituksen jäsentä (Helka Arrakoski, Helena Allahwerdi, Ulla Lumme, Eija Pokkinen ja Pirkko Liikanen) on kuljettanut autollaan muita jäseniä pienryhmien tapaamisiin. Myös ystävän tukihenkilönä on tarvittu autoa asioinnissa,  hoidettaessa terveyttä tai käydessä yhdessä virkistäytymässä jossakin erityistapahtumassa. Puhelimitse ovat jäsenet olleet hyvin usein yhteydessä toisiinsa.  Ystävätoimintaan on kulunut aikaa 1227 tuntia. (Taulukko 2)

TAULUKKO  2. Jäsenen toimiminen toisen seniorin ystävänä ja tukihenkilönä v. 2018 (Kuuden jäsenen tiedot)

pastedGraphic_1.png

Pienryhmätoiminta. Vuonna 2018 yhdistys vastasi 16 pienryhmän toiminnasta. Liikunnan osalta jäsenet osallistuivat Espoon liikuntatoimen ohjattujen ryhmien toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. 

Kodin lähellä, kävelymatkan päässä omasta kodista toimi seitsemän pienryhmää. Näistä ryhmistä kirjapiiri kokoontui kerran kuukaudessa, oopperakatsomo pari kertaa kuukaudessa ja kesällä rantasaunapiiri joka toinen viikko. Peli- ja skype-ystäväpiirit kokoontuivat kerran viikossa. Tiistaipiiri tapasi ulkona muutaman kerran kesässä. Omakuvapiiri ei varsinaisesti kokoontunut, mutta tapaamisia kertyi toimintaa dokumentoitaessa ja valokuvattaessa hyvin runsaasti. Muutamalla jäsenellä oli kesken aineiston kerääminen kuvakirjaa varten. Ne valmistunevat ensi vuoden 2019 aikana.  (Taulukko 3)

TAULUKKO  3.  Pienryhmätoiminta v. 2018 (piirien tapaamisten lukumäärä, osallistujien lukumäärä/kerta, osallistujien kokonaislukumäärä/vuosi 2018 ja osallistujien piirin toimintaan käyttämä kokonaisaika v. 2018) Liitteessä 1 on pienryhmien tapaamisten tarkka kuvaus aiheineen.

pastedGraphic_2.png

Osallistumiseen yhdeksän pienryhmän toimintaan tarvittiin aina kuljetus, joka toteutettiin joidenkin jäsenten omalla autolla. Retkipiiri kokoontui lähes joka viikko 49 kertaa.  Hyvinvointi-, liikunta-, lounas-, matkoja maailmaan - ja taidepiirit kokoontuivat kerran pari kuukaudessa, myös kesällä. Vesijuoksupiiri toteutettiin kesällä lähes joka päivä sään ja veden ollessa lämmin runsaan kuukauden ajan. (Taulukko 3 ja liite 2)

Pienryhmien jotkin sisällöt ovat hyvin monipuolisia.  Tiistaipiirin hiipuminen vain kesäkauteen jatkui samanlaisena kuin vuonna 2017. Alkuvuosin kaikista aktiivisin piiri on supistunut lähes olemattomiin jäsenten poismuuttojen, kuolemantapausten ja aktiivijäsenten oman kunnon heikkenemisen ja GO GO - ja SLOW GO -senioreista siirtymisenä NO GO ryhmään. Pelipiiri on jatkanut Shanghain pelaamista kerran viikossa, huolimatta siitä että pelaajat  toimivat jo NO GO -senioreina. Usein pelipiirin toiminta on ollut jäsenten lähes ainoa face to face sosiaalinen tilanne, koska useimmat pelipiirin jäsenet NO GO -senioreina eivät enää pysty liikkumaan juuri olleenkaan kodin ulkopuolella.  Myös kulttuuripiirin toiminta on hiipunut lähes kokonaan. (Taulukko 3, liite 1)

Matkoja maailmaan -seminaarit ja retkipiiri ovat olleet kaikista suosituimmat yhdistyksen piireistä.  Matkoja maailmaan -seminaarin jokainen tapahtuma kerran kuukaudessa on ollut kestoltaan noin 4 tuntia. Lähes kaikki osallistujat eivät ole yhdistyksen jäseniä, vaikkakin he ovat osallistuneet vuodesta toiseen  näihin seminaareihin.  Vuoden vahvoina matkakohteina ovat olleet lähi-idän kulttuurit ja vaeltajaerakot ajatuksineen ja elämäntapoineen. Erityisen antoisia kokemuksia ovat syventäneet Balkanin 10 maata kirjailijoineen ja elokuvineen. Selviytymistarinat, tekoäly ja geneettinen sukututkimus ovat kiinnostaneet osallistujia. (Liite 1, taulukko 3)

 Retkipiirin kohteet ryhmittyvät kuuteen ryhmään seuraavasti. Kaikista eniten, 57 kertaa, tutustuttiin kuvataiteilijoiden, maalareiden, keramiikkojen ja  kuvanveistäjien teoksiin, seuraavaksi eniten tapahtumiin (10 kertaa esim. Avoimet puutarhat, Konstrundan, Espoo - päivä, Marketanpuiston ja Martin markkinat)) ja luontokohteisiin (9 kertaa kuten Espoon saaristoon, Sinebrychoffin huvilaan ja Karhusaareen, Suomen luontokeskus Haltiaan, juhannuksen viettoon Isnäsin nuorisoseuran talolla ja Sarvisalon asukaskeskuksessa). Kulttuurikeskukset ja museot olivat retken kohteena kaikkiaan 21 kertaa. Konserteissa käytiin neljä kertaa ja elokuvissa 2. Retkillä jäsenet kuluttivat aikaansa  kaikkiaan 605 tuntia.  (Liite 2, taulukko 3)

Vireyttä elämään -työpajassa keskityttiin virkistämään omaa kehoamme mm. haloterapialla, Kum Nye -harjoituksilla, hemmottelupäivällä  ja Lempäälän luontaishoitolan hoidoilla. Työpajoissa pohdittiin myös unta ja unettomuutta, luuston terveyttä ja huoltoa  sekä geneettisen perimän yhteyttä sairauksiin. Osallistujien näppärissä käsissä syntyi myös kynttilänjalkoja, joulukoristeita ja himmeleitä. Jokaisessa tapaamisessa söimme yhdessä myös lounaan ja virkistäydyimme virvokkeilla.

Muu toiminta. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan, taloyhtiön järjestämiin tapahtumiin kuten talkoisiin ja itsenäisyyspäivän juhlaan osallistui kaikkiaan 35 senioria.

Yhdistys on osallistunut ahkerasti Espoon Vanheuvoston järjestämiin tilaisuuksiin (järjestötapaamiset, Sykettä syksyyn, kokoukset) ja lähettänyt pyydettyjä aloitteita Espoon vanhusneuvostolle. Yhdistyksen puheenjohtaja Helena Allahwerdi  on toiminut Vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä v. 2018 sekä osallistunut Avoimen hallinnon järjestämään Vanhusneuvostopäivään, jonka aiheena oli Maakunta- ja SOTE -uudistuksen vaikutukset (14.11.2018).  (Taulukko 4)

TAULUKKO 4. Yhdistyksen jäsenten osallistuminen muuhun toimintaan v. 2018

pastedGraphic_3.png

Lisäksi yhdistyksen kaksi jäsentä on aktiivisesti ollut mukana Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Sprintt-tutkimukseen (Ravinnon ja liikunnan vaikutus vanhuuden raihnaistumiseen). Tämä osallistuminen on raportoitu hyvinvointi-piirin toimintana.

Liikunnallisista tapahtumista.  Toimintakykytestit ja fyysinen kunto 12.2.2018 sai yhdistyksen jäseniä aktiiviseksi Espoon Areenalle.

Vuoden 2018 muuta toimintaa on korostanut jäsenten aktiivinen osallistuminen erilaisiin koulutustapahtumiin: 1) Thankamaalauskurssi (Helinä Rautavaaran museo, opettaja, munkki Geshe Mönlam Wangya, 10. - 25.2.2018, 2) proosan kirjoittamiskurssi  (Joutsenon opisto,8 - 13.7.2018, opettaja Petri Tamminen )  3) Nettikahvila Murusen nettikoulutuksen täydennyskurssit 31.1. - 1.2.2018 ja 27. - 28.9.2018 (www.muruset.fi)  4) Dna-koulutusta Rajasaaressa Helsingissä  19.5.2018, opettaja Maarit Tillman-Leino), 5) Mary Kayn kauneudenhoitoa puolipäivää 13.9.2018, opettaja Ritva Heinänen.

 Mandalamaalaus- ja proosakurssit olivat runsaan viikon kestäviä, kokopäiväkursseja, joista proosakurssilla asuttiin sisäoppilaitoksessa kaukana kotoa. 

Tiibetin böniläisessä ja buddhalaisissa perinteissä mandala on ympyrän muotoon tehty geometrinen kuvio, joka kuvaa maailmankaikkeutta symbolisesti tai metafyysisesti. Mandaloita käytetään erityisesti meditaation tukena, hiljentymiseen ja mielen tasapainotukseen, sekä myös taiteellisen ja luovan ilmaisun ja inspiraation lähteenä.

Kurssilla maalattiin oma mandala ja harjoiteltiin tiibetiläisiä mandalamaalaustekniikoita, värien käyttöä sekä kuvioiden symboliikkaa ja muotoa

Syksyllä 2018 Helena Allahwerdi käynnisti palvelutarpeen kyselyn yhdistyksen jäsenille. Ainoastaan kolme/35 seniorista olisi tarvinnut päivittäistä/viikottaista apua kodin hoidossa huolimatta siitä, että Toimivat Seniorit ry:n jäsenistä  17,6 % kuuluu ryhmään NO GO ja 44,2 % SLOW GO -ryhmään. 

Sosiaalinen media. Yhdistyksen kolme aktiivista jäsentä on osallistunut kolmeen Owelan projektiin kuluneen vuoden aikana. VTT:n Owelan (Open web lab) eli avoimen verkkolaboratorion projekteissa  tutkitaan eriasteisten ideoiden, skenaarioiden ja prototyyppien hyväksyttävyyttä käyttäjien keskuudessa sosiaalisen median keinoin. Seuraaviin projektit osallistuttiin.

1) OWELA: Sanomalehden jakelukonseptit /19.2. - 31.3.2018

Uudet Sanomalehden jakelukonseptit (Mukana  kaksi senioria)

2) OWELA: Food My Way/ 17. – 30.9.2018.

Tässä Owela-projektissa tutustutaan erilaisiin ruoka- ja juoma-automaatteija varten kehitettyihin tulevaisuuden konsepteihin. Käynnissä olevassa FoodMyWay-hankkeessa ollaan kehittämässä uudenlaisia palvelukonsepteja, jotka mahdollistavat räätälöidyn aterian hankkimisen nopeasti mukaan automaatista.

VegeMealMyWay, PorridgeMyWay, NoodlesMyWay, PizzaMyWay sekä SaladMyWay. (vk 39 keskustelu)

SnackBowlMyWay, MuffinMyWay, SnackBarMyWay, DrinkMyWay ja ScoothieMyWay.(vk 38 keskustelu)

Mukana kolme senioria. 122 /14 p/97 =Yhteensä 233 pistettä/ajankäyttö 7 t 23 min

3) OWELA: Tulevaisuuden kassi/ 24.-28.9.2018

Projektissa keskustellaan siitä, millaisille kasseille sinulla on tarvetta!

Maailma on pullollaan erilaisia kasseja – muovikasseja, kangaskasseja, paperikasseja jne. – ja kaikilla niillä on oma käyttötarkoituksensa. 

Keskustelun aiheet: käyttötarkoitus, vaatimus, käyttökerrat, ostospäätös, vaatimukset, kassin valinta, kassin hankinta, unelmien kassi

Tutkimus on osa SITRAn rahoittamaa Puusta pidemmälle -hanketta. Tuloksia hyödynnetään hankkeen aikana

Mukana kolme senioria: 5, 7, 23= yhteensä 35 pistettä/  1 t  18 min.

Nettikahvila Murusen toiminta sisälsi edellisen vuoden tapaan osallistumista nuorten kanssa vapaaehtoiseen keskusteluun kerran pari viikossa sekä habbohotelissa että henkilökohtaisessa chatissa. Koulutetut nettimummot keskustelivat apua tarvitsevien nuorten kanssa.

Vierailut. Parempaa elämää lähitoiminnalla -projekti (PEL) tutustui Toimivat Seniorit ry:n toimintaan Viherlaaksossa. Helena Allahwerdi on projektin johtoryhmän jäsen. Muita tapaamisia yhdistyksellä oli muiden ryhmien kanssa mm. Noppalaiset, Ladyt, Skype-ystävät, Kesän vanhat tutut,  jne. 

5  YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhdistys pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan Espoon kaupungin tarjoamia palveluita kuten 1) Espoon liikuntatoimen järjetämää ohjattua toimintaa, 2) kirjaston palveluita, 3) pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa (teatteri, konsertit, elokuvat, museot ja taidenäyttelyt), 4) palvelukeskusten luonas- ja tilatarjontaa sekä 5) osallistumaan Espoon vanhusneuvoston tilaisuuksiin.

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat olleet vuonna 2018 seuraavat.

Espoon liikuntatoimi (yhteyshenkilö Esa Yletyinen, 68+sporttikortti, ohjatut kuntosaliryhmät ja liikunnalliset tapahtumat),

Viherlaakson kirjasto (johtaja Sonja Peschkov, Matkoja maailmaan -seminaarien tapaamiset kerran kuukaudessa),

Karatalo (Auli Jaatinen, seniorikahvit kerran kuukaudessa),

Espoon vanhusneuvosto (Olli Männikkö ja Maria Rysti, yhdistyksen edustaja neuvoston varsinainen jäsen, järjestöjen avoimet tilaisuudet ja tapahtumat),

Lounaspalvelut (Viherlaakson palvelutalo, Leppävaaran Elä ja asu -palvelukeskus, Villa Breda, Tapiolan Folkhälsan - Vindängen ravintola),

Projekti: Parempaa elämää lähitoiminnalla, 

Joutsenon Opisto ja Helina Rautavaaran museo 

6 JULKINEN TOIMINTA

Yhdistyksen kotisivulla (http:/www.toimivatseniorit.palvelee.fi) vierailtiin vuoden 2018 aikana  31 051 kertaa eli  600  kertaa viikossa  ja 86 kertaa vuorokaudessa. Sihteeri päivitti yhdistyksen kotisivuja 62 340 kertaa. (kotisivukone)

Tiedote yhdistyksen pienryhmien kuukauden ohjelmasta julkaistiin/päivitettiin kerran kuukaudessa yhdistyksen kotisivulla, lähetettiin s-postina jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja jaettiin paperikopiona niille jäsenille, joilla ei ole s-postia. Ulla Lumme suoritti tiedotteiden jaon senioreiden koteihin.

Matkoja maailmaan -piirin tapaamiset toteutettiin kaikille avoimina tilaisuuksina kerran kuukaudessa Viherlaakson kirjastossa. (ks. liite 1)

pastedGraphic_4.png

KUVAT. Ylärivi: Konstrundanin kierroksella Espåoossa 8.9.2018 taiteilija Noora Ylipieti esitteli maalauksiaan studiossaan; Liikunnan toimintakykytestejä tekemässä 12.2.2018. Alarivi: Lounaspiir lounaalla Stone Bay Inn -ravintolassa 8.2.2018 ja Martin markkinoilla Kaapelilla 24.11.2018

7 TALOUS

Yhdistyksen tulot jakaantuvat jäsenmaksuihin (10 €/vuosi 2018 yhteensä 350 €), Espoon kaupungin myöntämään järjestöapurahaan (1000 €/2018) ja Espoon vanhusneuvoston maksamaan vanhusneuvoston jäsenen, Helena Allahwerdin palkkioihin (628,33 €/2018). 

Vuonna 2018 yhdistyksen kokonaismenot olivat 8817,37 €, josta yhdistyksen osuus oli 15,6 % ja jäsenten omat kustannukset 84,4 %.

Vuonna 2018 jäsenten omat kustannukset kattoivat osan pienryhmätoiminnasta ja koulutuksesta: Lounaspiiri 722,30 €, Retkipiiri 650,70 €, Vireyttä elämään -työpaja 1670,00 €, Hyvinvointipiiri 1403,10 €, Mandalamaalauskurssi 280,00 €, Proosakirjoituskurssi 710,00 €, Matkoja maailmaan -seminaarit 55 € ym. Kaikkiaan jäsenten omat kustanukset osallistumisesta pienryhmien toimintaan ja koulutukseen nousivat 7441,26  €:oon vuonna 2018. ( Taulukko 5)

 Yhdistyksen varat tilikauden lopussa olivat 2407,31 €. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 601,70  €. 

TAULUKKO 5.  Yhdistyksen vuosien 2017 ja 2018 kustannusarviot ja toteutuneet menot

pastedGraphic_5.png

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja 16 pienryhmän vetäjälle ei ole maksettu palkkaa eikä myöskään kuljetuksista kodin ulkopuolisiin tapahtumiin. Näitä kuljetuksia ei ole sisällytetty yhdistyksen  kustannuksiin. 

LIITE 1. Pienryhmien toiminta

Toimivat Seniorit ry:n pienryhmät vastuuhenkilöineen 2018

pastedGraphic_6.png

KODIN LÄHELLÄ TAPAHTUVA PIENRYHMÄTOIMINTA 

Kirjapiiri.  Vastuuhenkilö Oili Suominen, VLR 10 A 3, puh. 040 7796232, tapaamisia  9 ja osallistumisia 38, tapaamisiin osallistujien käyttämä kokonaisaika yhteensä  76 tuntia. Tapaamisissa käsiteltiin seuraavat teokset.

Tammikuu- Margaret Atwood, Orjattaresi; helmikuu - Paavo Rintala: Jumala on kauneus;  maaliskuu - W.G.Sebald: Merkintöjä Korsikasta; huhtikuu - José Saramago: Luola, 2003; toukokuu -: Marjo Heiskanen: Mustat koskettimet. 2017;

elokuu  - Pamuk: Kummallinen mieleni; syyskuu -  Murakami: Rajasta etelään, auringosta länteen;.lokakuu -  Ei tapaamista; marraskuu  - Arundhati Roy: Äärimmäisen onnen ministeriö; joulukuu -  George Saunders: Joulukuun kymmenes.

Omakuvapiiri. Vastuuhenkilö Pirkko Liikanen, VLR 10 A 15, puh. 050 517 0588

Varsinaisia omakuvapiirin tapaamisia ei ole ollut yhdessä, mutta tekeillä on kaksi  hyvin laajaa uutta kuvakirjaa yksittäisen jäsenen elämästä. Ryhmän vetäjä on käynyt kuvaamassa pienryhmien tapaamisia 786 kertaa (mm. retkipiiri, lounaspiiri, matkoja maailmaan -seminaari, vireyttä elämään -työpaja ja tapahtumia)

Oopperakatsomo. Vastuuhenkilö Oili Suominen, VLR 10 A 3, puh. 040 7796232

Oopperoita on katseltu 19 kertaa, osallistumisia on ollut 82, oopperoiden katselemiseen on käytetty 219 tuntia.

3.1. 2018 Straussin ooppera Elektra; 19.1. 2018 Puccinin La Fanciulla del West (Lännen tyttö);  6.2. 2018 Straussin ooppera Der Rosenkavalier (Ruusuritari); Oopperakonsertti, Opéra Bastille, Pariis ; 7.3.2018 Wagnerin ooppera Parsifal: 4.4.2018 Puccinin ooppera Tosca; 10.4.2018 Gounod’n ooppera Faust; 29.4.2018 Giordanon ooppera Andrea Chénier

23.5.2018 Ganz grosse Oper -dokumentti; 31.5.2018 Verdin ooppera La Traviata;14.6.2018 Mascagnin oopppera Cavalleria Rusticana; 10.7.2018 Leoncavallon ooppera I Pagliacci

18.7.2018 Pariisin oopperakonsertin uusinta; 8.8. 2018 Puccinin ooppera Manon Lescaut;

11.9.2018 Wagnerin ooppera Lohengrin; 18.9.2018 Dolce Vita -ulkoilmakonsertti

26.9.2018 Mozartin ooppera Don Giovanni; 24.10.2018 Verdin ooppera Macbeth;28.11.2018 Tshaikovskin ooppera Jevgeni Onegin

Pelipiiri. Vastuuhenkilö Liisa Mäkinen, VLR 10 F 79, puh. 

Pelipiiri on kokoontunut kerran viikossa, tapaamisia on kertynyt kaikkiaan 51. Tapaamisissa on ollut osallistumisia kaikkiaan 158 henkilöä. Osallistujilla kului pelaamiseen kaikkiaan  316 tuntia.  Joka kerta on pelattu aktiivisesti Shanghaita. 

Rantasaunapiiri. Vastuuhenkilöt Oili Suominen, VLR 10 A 3 ja Eija Pokkinen, VLR 10 C ) Kesällä joka toinen viikko rantasaunassa on 38 senioria  saunonut kaikkiaan kahdeksan kertaa. Aikaansa saunomiseen seniorit ovat kuluttaneet  76 tuntia.

Skype-ystäväpiiri. Vastuuhenkilö Pirkko Liikaanen, VLR 10 A 15, p. 050 517 0588, pirkkoliikanen@gmail.com. Skype-ystäväpiiri on kokoontunut kerran viikossa kaikkiaan 49 kertaa, osallistumisia 101, aikaa kului  137 tuntia.

PIENRYHMÄTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN ON EDELLYTTÄNYT KULJETUSTA

Hyvinvointipiiri.  Yhteyshenkilö Pirkko Liikanen, VLR 10 A 15, p. 050 517 0588, pirkkoliikanen@gmail.com. Ryhmä tapaamisia 11, yksilöllisiä tapaamisia 4,  osallistumiseen käytetty kokonaisaika 134 t.

Hyvinvointipiirin tapaamiset on järjestänyt kerran kuukaudessa Sprintt-tutkimus (HY). Tapaamiset on toteutettu Tieteiden talossa (Helsingissä) lukuunottamatta retkiä, joulujuhlaa ja laboratorio ym. tutkimusta.  Tapaamisissa on käsitelty seuraavia asioita.

16.01.2018  Jalkojen hyvinvointi. Stadin jalkaklinikka

06.02.2018 100 ja rapiat. Hakasalmen huvila.

22.02.2018  Liikuntakyvyn ja laboratoriotutkimukset, Gerimed

01.03.2018  Kysy lääkäriltä (prof. Kaisu Pitkälä)

05.04.2018 Uniluento

18.04.2018  Aurinkokivi, yksilöllinen ihon hoito

15.05.2018 Marttojen vinkkejä arkeen

12.06.2018 Kesäretki Tervasaareen

16.08.2018 Designmuseo, Tapio Sarpanevan näyttely

22.08.2018 Liikuntakyvyn ja laboratoriotutkimukset, Gerimed

30.08.2018 Luun densitometriatutkimus, Suomen Terveystalo

25.09.2018 Kotiturvahanke, Kaisa Eskelinen (VTKL)

24.10.2018 Edunvalvontavaltuutus vs edunvalvontavaltakirja, Tanja Mikkelä

27.11.2018  Luuston elinkaari ja terveys, Pauliina Tamminen (Suomen Luustoliitto)

11.12.2018 Joulujuhla, ravintola Kaarti

 

Kulttuuripiiri. Vastuuhenkilö Oili Suominen, VLR 10 A 3, puh. 040 7796232, 

Kulttuuripiiri on kokoontunut kaksi kertaa, osallistumisiä on ollut koko vuonna  neljä, aikaa on kulunut näihin tapahtumin yhteensä 12 tuntia.

Liikuntapiiri (Espoon liikuntatoimi)

Kahdeksan senioria osallistui kerran tai kaksi kertaa viikossa Espoon liikuntatoimen tarjoamiin liikuntaryhmiin vuonna 2018. Kiertoharjoittelu-ryhmiin osallistuttiin Viherlaaksossa ja Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla ja kehon huoltoon Karakalliossa. Liikunnallisiin tapaamisiin osallistuttiin 143 kertaa (kuntosaliryhmissä ja kehonhuoltoryhmässä).  265 osallistujan aikaa kului näissä harjoituksissa 290 tuntia.

Lounaspiiri. Vastuuhenkilö Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12

Syöty lounasta yhdessä 18 kertaa, osallistumisia on ollut kaikkiaan 63, aikaa lounailla on kulunut kaikilla osallistujilla 165 tuntia.

4.1.2018 Espalanadin Kappeli (Helsinki) ; 15.1.2018 Henricus, Espoo; 3.2.2018  Sofia, kurssikeskuksen ravintola (Vuosaari); 8.2.2018 Stone Bay Inn Kivenlahti, Espoo; 8.3.2018  Ravintola VINDÄNGEN; 23.3.2018 SUNKOSI, nepalilainen ravintola; 12.4.2018 Henricus, Espoo; 9.5.2018 Vuosaari, Merirastila; 17.5.2018 EMMA; 30.5.2018 Nepalilainen ravintola, Ruoholahti; 3.6.2018 Laivasilta, Loviisa; 3.7.2018 MEZZA, Leppävaara; 19.8.2018 Kesäinen lounas Isnäsissä; 31.8.2018 Villa Pentry, Nuottaniemi;

 6.9.2018 Villa Pentry, Nuottaniemi; 11.10.2018 Villa Breda, Kauniainen; 8.11.2018  Kotilounas VLR 10 A 12;12.12.2018 Joululounas ravintola Deli Rasoi

Matkoja maailmaan -seminaari Vastuuhenkilö Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12

Matkoja maailmaan on kokoontunut Viherlaakson kirjastossa kerran kuussa kaikkiaan 8 kertaa, 94 henkilöä on osallistunut tapaamisiin, kirjallisuudesta ja elokuvasta on keskusteltu yhteensä 376 tuntia.  On tutustuttu kahdeksaan elokuvaan, 34 kirjailijan tuotantoon ja 43 teokseen.

1. Helmikuu 20. 2.2018

Teema: Geneettinen sukututkimus ja teos: Marja Pirttivaara. DNA tutkimus, Juuresi näkyvät. Aiheeseen johdattelevat Pirkko Liikanen ja Sonja Peschkow

Kirsti Sergeijeff oli mukana: 

http://www.rantapallo.fi/mummomatkabloggaa/2018/02/21/paa-pyoralla-kirjastossa-matkoja-maailmaan/

2. Maaliskuun 13.3.2018 klo 13 Viherlaakson kirjastossa

Teema: Turkki, turkkilaisen kirjailijan Orhan Pamukin tuotanto ja teos Kummallinen mieleni.

Elokuva: Osia elokuvasta Taivaan rannalla

3. Huhtikuu 17.4.2018 

Teema: Tutustutaan tekoälyn mahdollisuuksiin parantaa elämän kokemuksia

Teos:  Timo Honkela. Rauhankone- tekoälytutkijan testamentti

Elokuva:Robotti ja Frank

4. Toukokuu 8.5.2018 

Teema: Intia 

Intialaisen kirjailijan Arundhata Royn tuotannosta ja kirjasta Äärimmäisen onnen ministeriö 

Elokuva: Keskiyönlapset

5. Syyskuu 20.9.2018 Teema: Idän viisaita

Lähteitä: Jaakko Hämeen-Anttila: Omar Khaijam, Runoilijan elämä, 2008. Otava; Jaakko Hämeen-Anttila, Jumalasta juopuneet, 2012;  Amin Maalouf : Samarkand 2009; Mavlana: Rumi Rakkaus on musta leijona 2002;Elif Shafak: Rakkauden aikakirja 2011.

6. Lokakuu 18.10.2018 Teema:  Vaeltajien ja erakkojen kertomuksia

Lähteitä: Jevgeni Vololazkin: Arsenin neljä elämää 2016; Milarepa, Milarepan lauluja 2008; Vaeltajan kertomuksia

Elokuva: Viisi vuodenaikaa

7. Marraskuu 15.11.2018  Teema: Maita joissa en ole käynyt

Kohdealue: Balkan

1  Albania:  Anilda Ibrahimi, Punainen morsian 

2 Bulgaria: Anton Dontsev. Väkivallan pitkä varjo

3 Bosnia ja Herzegovina: Slavenka Drakulic. Aivan kuin minua ei olisi tai Ivo Andrić, 1892-1975, Nobel 1961: Konsulit, Travnikin kronikkaDrina-joen silta : Visegradin kronikka; Neiti

4 Kosovo: Pajtim Statovci, Tiranan sydän; Kissani Jugoslavia

5 Makedonia: Luan Starova, Vuohien aika

6 Montenegro: Petar II Petrović-Njegoš, kansalliskirjailija (historiaa)

7 Kroatia: Natasa Dragnic. Kanssasi aina (viihdettä)

8 Romania: Zaharia Stancu, Hullu metsä ja  Miten sinua rakastinkaan; Lola Lafon, Pieni kommunisti, joka ei koskaan hymyillyt

9 Serbia:  Tea Obrecht, Tiikerin vaimo

10 Slovenia: Evald Flisar, Tietäjän oppipoika ja Isäni unet; Paolo Coelho, Veronika päättää kuolla 

Elokuvat

Mustalaisten aika (Ohjaaja  Emir Kusturica, kesto 2 t 20 min.)  1988

Musta kissa, valkoinen kissa (Ohjaaja Emir Kusturica, kesto 129 min.) 2000 (Katsottu yhdessä tämä elokuva)

Yli vuorten (Ohjaaja Cristian Mungiu, kesto 2 t 28 min.) 2012

Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen (Ohjaaja Emil Lotjanu, kesto 101 min.-1975

Veronika päättää kuolla (Ohjaja Emily Young, kesto  1 t 39 min) 2010

 8. Joulukuu 13.12.2018 Teema: Selviytymisiä

Selviytymistä käsitteleviä kirjoja:   

Tahima Anam, Kultaaika 2010 (Itä- ja Länsi-Pakistan)

Nadim  Aslam, Elävältä haudatut  2010 (Afganistan)

Yangzom Brauen, Tiibetin tyttäret 2011 (Tiibet)

György Dragoman. Valkoinen kuningas 2008 ( Unkari)

Anche MIN, Punainen atsalea 1994 (Kiina)

Markku Nummi, Karkkipäivä 2010 (Suomi)

Emine Segi Özdamar, Elämä on Karavaanseralji 1999 (Turkki)

Kurban Said, Ali ja Nino 2000 (Baku- historiaa)

Velma Wallis, Kaksi vanhaa naista 1996 (Alaska)

Fabio Geda, Krokotiilimeri, 2012 .(Afganistan-Italia) 

Jonas Hassen Khemiri, Ajatussulttaani, 2004. (Tunisia-Ruotsi)

Pajtim Statovci, Tiranan sydän, 2016. (Albania-Kosovo-

Italia- Saksa-USA-Kosovo)

Elokuva: Slummien miljonääri (Intia)

Vikas Svarupin romaanin perustuva elokuva Slummien miljonääri kertoo ystävyydestä, olemassaolon taistelusta ja selviämisestä.

Retkipiiri Vastuuhenkilö Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12, puh. 044 362 2060

Vuoden aikana 49 retkeen osallistui kaikkiaan 122 henkilöä, retkiin kului kaikilla aikaa yhteensä 320 tuntia. Omakustannuksia kertyi 650,70 €.  Kolme senioria: Helena Allahwerdi, Pirkko Liikanen ja Ulla Lumme vastasivat retkien kuljetuksista (oma auto). 

1)  3.1.2018   (Porvoon taidetehdas)/Elina Soraisen muistonäyttely/  5 kh (MN ajo + HW ajo  200 km)

2) 8.1.2018 Senioriaamu Karatalo, ha, pl, amp, rk (ajo 6 km)

3) la20.1.2018  Helinä Rautavaaran museon Thangka-maalaus -näyttely -/ pl ha (14 km pl ajo)

4) 28.1.2018 Postin taidemyyntitapahtuma/ pl ha (ha ajo 20 km)

5) 3.2.2018  Andrei Rubley -seminaari, Kulttuurikeskus Sofia/ mj,ul, pl, ha (ajo ul - 60 km)

6) 5.2.2018  Senioriaamu, Karatalo (6 km)

7) 12.2.2018 elokuva Ramstedtin maailma, Karatalo

8) 24.2.2018  Armenian pyhät kuvat, Kulttuurikeskus Sofia

 9) 5.3.2018 senioriaamu, Karatalo, Nestori esittäytyy

10) 9.3.2018 Tapiolasali, Espoon kulttuurikeskus, Tapiola Sinfonietta kenraaliharjoitus johtaa Jorma Panula, Tami Pohjola viulu

11) 15.3.2018 Karakuvat, elokuva Ikitie, (Karatalo, maksuton)

12) 16.3.2018 Tapiolasali, Espoon kulttuurikeskus, Tapiola Sinfonietta kenraaliharjoitus, johtaa Janne Nisonen, Alexander Melnikov piano 

13) 23.3.2018  Gumbostrand, konst & form

14) 30.3.2018 Didrichsenin museo (Ahti ja Maija Lavonen

15) 9.4.2018 senioriaamu Karatalo, tussimaalaus ja kalligrafia

16) 22.4,2018 Kevät kävelyllä Marketan puistossa

17) 7.5.2018 klo 9.30-11.30 senioriaamu Karatalo, Espoon liikuntapalvelut

18)  17.5.2018 EMMA: M. Oppenheim

19)  19.5.2018  Töölön kirjasto: Arvidi Baltzar ja Outi Pekuri, näyttely

20)  25.5.2018 Iittalan naivistit ja Iittalan taidepappila (Ahti & Olli Isomäki)

21) 3.6.2018 Loviisan avoimet puutarhat ja Kristina Elon taidenäyttely Laivasillalla

22) 13.6.2018 Espoon saaristo: Otarannasta Tuulispäällä 4 t. merellä 

23)  14.6.2018 Gumbostrand konst & form: kesänäyttely

24) 18.6.2018 Koskenkylä- koski ja kylämaisema

25)  19.6.2018 Loviisa: Laivasilta, Plagen, Almintalo -ulkoa, Ralf Forsström/ 3 kh x 5 t  6 €

26) 20.6.2018 Porvoon taidetehdas: Kalle ja Pauliina Turakka Purhonen, Virpi Kanto ja Iiris Pessa

27)  23.6.2018 Juhannustunnelmissa Sarvisalossa ja Isnäsissä

28)  12.7.2018 Konstantin Sterkhovin näyttely ja Popkonsertti Joutseno

29) 16.8./19.8.2018 Elina Sorainen, näyttelyn avajaiset, Loviisa 2+8 henk.

30) 18.8.2018 Gumbostrand konst & form: Marita Liulia ja Porvoon taidetehdas: Eeva Sumiloff ja näyttely: Sodan seuraukset 

31) 23.8.2018 Didrichsenin museo (Svenskt Tenn Finland:  Estrid Ericson 1894-1981) ja Josef Frank (1885-1967) ja Karhusaari: Sinebrychoffin huvila 

32) 25.8.2018  Espoopäivä Mäkkylän taitelijatalossa, Cafe Merenneidossa ja Espoon rantaraitilla, lounas x 3 henk. 43, 50 €, 3 x 6 t= 18 t. 

33)  su 26.8.2018 Gustavelund (Sirkka Laakkosen näyttely), Lottamuseo 40 km.:n raitti x 2 = 80 km. , 2 henk. x 5 t= 10 t.  . kahvit 10,40 E

34) 3.9.2018 Senioriaamu Karatalossa + näyttelyt

35) 8.9.2018 Konstrundan Espoossa (Karhusaari, Uusi taiteilijatalo, Jakke Haapanen)

36) 9.9.2018 Gumbostrand: Samoilla etelän teillä ( Lilli ja Franciska Stenius, Ulla Rantanen ym.)

37) 16.9.2012 Kiltapaviljonki ja ja Emma (Outi Pieski)

38)  23.9.2018 Elokuva Karatalo

39)  1.10.2018 Senioriaamu Karatalo

40)  7.10.2018 Hanasaari ja Didrichsenin museo (A.W.Finch 1854-1930)

41) 23.10.2018 Iiriskeskus ja Avril

42) 28.10.2018 Marketanpuisto aamutuimaan pikkupakkasessa

43) 5.11.2018 Senioriaamu, Karatalo

44) 8.11.2018, Musiikkitalo klo 19.00 Hamsa Al-Wadi Juris, konsertti

45) 24.11.2018 Martin markkinat, Kaapeli

46) 2.12.2018  Galleria Kajaste, näyttely: Riitta Keurulainen

47)  3.12.2018 Senioriaamu, Karatalo - glögi ja joulupuuro

48) 16.12.2018 klo 9.30 Joulumarkkinat, Marketan puisto

49) 17.12.2018 klo 9.45 Oodi, Helsinki

Taidepiiri. Vastuuhenkilö Eija Pokkinen, VLR 10 C 34

10 tapaamista mm. 4.1.2018 Helinä Rautavaaran museo, mandalanäyttely ja 18.11.2018 HAM. Taidepiiriin on osallistunut 25 henkilöä, osanottajien tapahtumiin kulunut kokonaisaika 52 t. 

Vireyttä elämään -TYÖPAJA 2018

Yhteyshenkilö Helena Allahwerdi VLR 10 A 12, puh.044 362 2060,  hwerdi@gmail.com

Vireyttä elämään -työpaja kokoontui 10 kertaa. Työpajoihin oli kaikkiaan 35 osallistumista. Työpajatyöskentelyyn kului osallistujilla aikaa 320 tuntia ja oma kustannusta 1670,00 €. Viherlaakson tapaamisissa syötiin yhdessä lounas kahveineen.

 1) 26.1.2018 Aihe: Geneettisestä sukututkimuksesta (omat aineistot) Paikka: Aleksiskivenkatu 39 B. (Arrakoski)

2)16.2.2018 Aihe: Uni ja unettomuus. Paikka: VLR 10 A 15 (Liikanen)

3) 16.3.2018  Aihe: Kum Nye ja mandalan maalaus, paikka: VLR 10 A15 (Liikanen)

4) 20.4.2018 Aihe: Haloterapia, paikka: Koroistentie 4, Helsinki

5) 23.-25.5.2018 Lempäälän luontaishoitola (3 pv) vireänä kesään

6) 13.9.2018 Aihe: Ritva Heinosen vetämä Hemmottelupäivä  (Mary Kay)

7)  17.-19.9.2018 Lempäälän luontaishoitola (3 pv) vireänä syksyyn

8) 19.10.2018  Aihe: Kynttilänjalkojen tekoa. Paikka: VLR 10 A 15 (Liikanen)

9) 16.11.2018 Aihe: Joulukoristeita ja kehon huoltoa. Paikka: VLR 10 A 15 (Liikanen)

10) 14.12.2018 Aihe: Luuston huoltoa ja himmeleitä. Paikka: VLR 10 A 15 (Liikanen)

LIITE 2.  RETKIPIIRIn kohteet 2018

Elokuvat

Ikitie, Ramstedtin maailma

Konsertit

Espoon kulttuurikeskus (Tapiolan Sinfonietta), Helsingin musiikkitalo (Hamsa Al-Wadi),  

Joutsenon opisto (Pop-konsertti), Villa Gyllenberg (Hamsa Al-Wadi ja Carlos Juris)

Kulttuurikeskukset, museot ym.

Almin talo (Loviisa), Didrichsenin taidemuseo, Emma, Espoon kulttuurikeskus, Galleria Kajaste, Gumbostrand Konst & Form, Gustavelund, Helinä Rautavaaran museo, HAM,  Iittalan kirjasto (naivistit), Iittalan taidepappila, Joutsenon opisto, Kaapeli, Karatalo, Kiltapaviljopnki, Kulttuurikeskus Sofia, Lottamuseo, Musiikkitalo, Oodi, Porvoon taidekeskus, Postin myyntinäyttely, Töölön kirjasto

Luontokohteet ym.

Espoon saaristo, Iiriskeskus, Isnäsin juhannusjuhla (Nuorisoseuran talo),  Karhusaaren Sinebrychoffin huvila ja uimaranta, Koskenkylän kylämaisema, Loviisan avoimet puutarhat, Sarvisalon juhannusjuhla, Suomen luontokeskus Haltia

Tapahtumat

Engströmin puutarha (Loviisa), Espoopäivä, Espoon Kirkkopuiston uudenvuoden vastaanotto, Illena (Loviisa), Konstrundan, Loviisan avoimet puutarhat,  Marketanpuiston joulumarkkinat, Martin markkinat (Kaapeli), Villa Aaltonen, Kulttuurikeskus Sofia ( seminaarit: Andrey Rublev ja Armenian pyhät ikonit) 

Kuvataiteilijat, maalarit, keramiikot, kuvanveistäjät ym.

Kia Maria Aho, Jasmin Anoschkion, Arvidi Baltzar, Marja Blomster, Kristina Elo, Estreid Ericsson, A.W. Finch, Ralf Forsström, Josef Frank, Gilbert & George, Jakke Haapanen, Phil Hendez, Ahti Isomäki, Olli Isomäki, Tove Jansson, Ulla Jokisalo, Virpi Kanto, John Korner, Riitta Keurulainen, Krista Kortelainen, Sirkka Laakkonen, Lauri Laine, Ahti Lavonen, Maija Lavonen, Johanna Lemettinen, Pessi Levanto, Minna Lehväslaiho, Rosa Liksom, Marita Liulia, Talvikki Lusa, Antti Minkkinen,  Katja Mesikämmen,  Jaana Ojalainen, M. Oppenheim, Pauli Osipow, Outi Pekuri, Iiris Pessa, Matti Rantanen, Ulla Rantanen, Annika Ruuska, Kauko Räsänen, Nina Sarkimo, Elina Sorainen, Franciska Stenius, Lilli Stenius,  Susanna Suikkari, Konstantin Sterkhov, Eeva Suminoff, Kia Taegen, Eeva Tervala, Kalle Turakka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Paavo Westerberg, Sofia Wilkman, Åsa Wrange, Noora Ylipieti, Xingsheng Li

LIITE 3   Toimivat Seniorit ry:n säännöt

läh. 17.12.2007, hyv. 18.3.2008 – rekisterinumero 198304 

1.     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toimivat Seniorit ry, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2.     Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyvien senioreiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-        perustaa toimintapisteitä eri alueilla

-        pyrkii ennalta ehkäisemään ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta, syrjäytymistä ja syrjäyttämistä käynnistämällä senioreiden lähiyhteisössä erilaista pienryhmätoimintaa 

-        ylläpitää sosiaalista yhteisöllisyyttä tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista aktivoimalla ystävä- ja harrastustoimintaa

-        järjestää yleisöluentoja, oppimistoimintaa ja koulutustilaisuuksia

-        harjoittaa kokeilu-, tutkimus- tiedotus- ja julkaisutoimintaa

-        toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa

-        tukee aatteellisesti toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea taloudellista tukea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

 3.     Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen  Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.  Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

 4.     Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5.     Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6.     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7.     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8.     Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9.     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. vaaleissa kuitenkin arpa.  

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla.

  11.  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamiesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.     valitaan hallituksen jäsenet

9.     valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen  kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.   

Kuvakirjat

 Toimivat Seniorit ry:n toiminnasta kertovat kuvakirjat (toim. Pirkko Liikanen)

  1. Toimivat Seniorit ry 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, lokakuu,  0417169651

2)  Taideleiri Isnäsissä 16.-18.6.2010. Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset yhdessä.     Kerava: Ifolor, 2010, elokuu, 04188114931.

3) Liikuntapiirit 2008-2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0414956311

4) Kuvataidepiirit 2008-2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0412081491

5) Retkipiiri 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0410553441

6) Porinapiiri 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0414016731

7) Ystäväpiirit 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, joulukuu, 0411427151

8) Omasta kodista maailmaan 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, joulukuu, 0410903421

9) Kaarina Gustafsson Toimivat Seniorit ry:ssä 2008-2011. Kerava: Ifolor, 2011, elokuu tilausnumero 41514375

10) Mielen heijastamaa. Maalauspiiri 2008-2012. Toimivat Seniorit ry. Kerava: Ifolor, 2012, joulukuu, tilausnumero 0410990561

11) Kerttu Naakka Toimivat Seniorit ry:ssä 2008-2015. Toimivat Seniorit ry. Kerava: Ifolor 2015 huhtikuu, tilausnumero 0415009741

12) Helena Allahwerdi, Allahwerdi Family Story. Kerava: Ifolor 2016 2.p. (2013), helmikuu 0415853821

13) Helena Allahwerdi, Munir Allahwerdi 1926 - 2015 muistiinpanoja. Kerava: Ifolor 2016, helmikuu, 0417627691

14)  Pirkko Liikanen, Elina Sorainen 1943-2017. Kohtaamisia. Kerava: Ifolor 2017, lokakuu, 0414820811

15) Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry Kymmenen vuotta 2008 - 2017. Kerava 2017, joulukuu,  0411579441

Julkaisut

Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja

Allahwerdi, Helena ja Liikanen, Pirkko 2008. Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 1 (2008).34 s.

Pirkko Liikanen 2009. Ikääntyminen ja vanhuus ajassa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 2 (2009), 35 s.

Helena Allahwerdi 2009. Pohdintaa ja ajatuksia ikääntyneiden asemasta Suomessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 3 (2009), 16 s.

Toimivat Seniorit ry 2010. Vuoden 2009 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 4,  38 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2010 vuosikertomus.  Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 5, 28 s.

Pirkko Liikanen 2011. Kohti uutta seniorikulttuuria. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6, 64 s.  

Pirkko Liikanen 2011. Kerrostalossa asuvien senioreiden palvelujen tarve ja tarjonta. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 7, 60 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2011 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 8,  24 s.

Toimivat Seniorit ry 2012. Vuoden 2012 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 9, 24 s.

Toimivat Seniorit ry 2013. Vuoden 2013 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 10, 44 s.

Toimivat Seniorit ry. 2014. Vuoden 2014 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 11, 28 s.

 Toimivat Seniorit ry, 2016  Vuoden 2015 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 12, 32 s.

Toimivat Seniorit ry. 2016. Vuoden 2016 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 13, 36 s.

Toimivat Seniorit ry. 2017.Vuoden 2017 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 14, 32 s. 

Toimivat Seniorit ry. 2018. Vuoden 2018 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n 

julkaisuja 15, 28 s.

© 2018