Talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2019 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Toiminta on avointa, julkista, vapaaehtoista ja paikallista. Toiminta tapahtuu osaksi kävelymatkan päässä seniorin kodista matalan kynnyksen periaatteella. Jos matka toimintaan osallistumiseen on kauempana kodista, seniorit kuljetetaan omalla autolla tapahtumaan (esim. retket, näyttelyt, lounaat, kulttuuritilaisuudet, muut tapahtumat jne.)

Ikäihmisten yksinäisyyden, erakoitumisen, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket, lounaat.) Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan sosiaalista verkottumista ikäihmisten yleisen hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Lisäksi GO GO - ja SLOW GO  -seniorit osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan asuinyhteisönsä vapaaehtoisiin tapahtumiin, syys-, kevät- ja puutalkoisiin, asuinympäristön kukka- ja kasvi-istutuksiin ja niiden hoitoon. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Toiminnasta informoidaan yhdistyksen kotisivulla (www.toimivatseniorit.palvelee.fi) ja jäsenille kerran kuukaudessa lähetettävässä pienryhmien kuukausiohjelmasta kertovassa tiedotteessa. Kuukausitiedote on luettavissa myös (VLR 10) asuinrakennusten infotauluilla.

JÄSENET

Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhteisöllinen pienryhmätoiminta ennalta ehkäisee syrjäytymisvaarassa olevien SLOW GO - ja jo osittain  syrjäytyneiden NO GO -senioreiden yksinäisyyden kokemista, vahvistaa kodin lähellä syntyneitä aktiivisia sosiaalisia verkkoja ja edistää selviytymistä jokapäiväisessä arjessa.

TALOUSSUUNNITELMA

Yhdistyksen talous perustuu 1) jäsenmaksuista (20 €/vuosi/jäsen), 2) mahdollisesta palkkioista (Espoon kaupunki) ja 3) jäsenen henkilökohtaisista, satunnaisista, vapaaehtoisista menoeristä  henkilön osallistuessa yhdistyksen pienryhmätapaamisiin, tapahtumiin sekä tukihenkilötoimintaan (oma kustanne).  

Yhdistyksen toiminnan tulot ja menot jakaantuvat vuonna 2018 seuraavasti. Tulot perustuivat jäsenmaksuihin 350 € ja Espoon kaupungin apurahaan 1000 € ja palkkioihin 628 €. Yhdistys kattoi v. 2018 kokonaiskuluista 15,61 %  ja  jäsenet 84,39 % henkilökohtaisena oma kustanteena. (taulukko 1)

TAULUKKO  1.  Arvio vuoden 2018 ja vuoden 2019 kustannuksista

pastedGraphic.png

Vuonna 2018 jäsenten oma kustannukset kattoivat  osan pienryhmätoiminnasta ja koulutuksesta seuraavasti. Lounaspiiri 722,30 €;  Retkipiiri 650,70 €; Vireyttä elämään -työpaja 1670,00 €; Hyvinvointipiiri 1403,10 €; Mandalamaalauskurssi 280,00 €; Proosakirjoituskurssi 710,00 €, Matkoja maailmaan -seminaarit 55,00 € ym. Kaikkiaan jäsenten kulut osallistumisesta pienryhmien toimintaan ja koulutukseen nousivat 7441,26 €:oon vuonna 2018.

Yhdistyksen varat ovat 2407,31 € vuoden lopussa 31.12.2018. Vuonna 2019 yhdistyksen tulot jakaantuvat Espoon kaupungin palkkioihin ja jäsenmaksuihin. Yhdistys ei ole hakenut  Espoon kaupungilta järjestöapurahaa vuodeksi 2019. 

Näin osallistuminen yhdistyksen toimintaan edellyttää usein jäseniltä oma kustannusta kuten vuonna 2018 (kodin ulkopuolella tapahtuvat pienryhmätapaamiset, kurssit, tapahtumat, museoiden sisäänpääsymaksut yms. , lounaat, retkikohteet, hyvinvointi jne.) .

Mikäli toiminta perustuu kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, tällöin erityisen tärkeäksi kustannuseräksi kohoavat myös edelleen kuljetukset pienryhmien tapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Kuljetuksien bensakustannuksia ei ole laskutettu, vaan se on ollut vapaaehtoista toimintaa. Ilman kuljetusta osa pienryhmä- ja tukihenkilötoiminnasta jäisi tapahtumatta. 

TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistyksen kustannukset koostuvat seuraavista.

I Henkilökohtainen ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Tukimuodot

Puhelinyhteys

Vierailut/tapaamiset

Kuljetukset omalla autolla

  1. Asiointi (kauppa, posti, kirjasto, pankki, maistraatti, poliisi jne.)
  2. Terveydenhoito (terveyskeskus, laboratorio, poliklinikka, sairaala, apteekki yms.)
  3. Pienryhmiin kuljetukset yhdistystapaamiset, harrastuspiirit, teatteri, konsertti, näyttely, kirjasto, messut, retket, yhteiset lounaat yms.)

II Pienryhmätoiminta (kerran viikossa tai kerran-pari kertaa kuukaudessa kokoontuvaa 14 - 15 harrastusryhmää  mahdollisuuksien mukaan) Ryhmät jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Jäsenten oma kustanteet kodin ulkopuolella kasvattavat yhdistyksen kokonaismenoja v. 2019.

Kodin lähellä toimintaa Yhteyshenkilö

KIRJAPIIRI kerran kk:ssa keskiviikkoisin (Oili Suominen)

PELIPIIRI kerran vk:ssa sopimuksen mukaan (Liisa Mäkinen)

OMAKUVAPIIRI sopimuksen mukaan (Pirkko Liikanen)

OOPPERAKATSOMO  pari kertaa kk:ssa     (Oili Suominen)

RANTASAUNAPIIRI keskiviikkoisin kesällä   (Oili Suominen, Eija Pokkinen)

SKYPE-YSTÄVÄPIIRI kerran vk:ssa tiistaisin klo 19-20 (Pirkko Liikanen)

TIISTAIPIIRI  kerran vk:ssa kesällä ulkona (Kirsti Kujala)

Kuljetus tarpeen

LIIKUNTAPIIRI (Espoon liikuntatoimi)

LOUNASPIIRI kerran pari kk:ssa (Helena Allahwerdi)

MATKOJA MAAILMAAN -piiri kerran kk:ssa (Helena Allahwerdi)

RETKIPIIRI kerran pari kk:ssa (Helena Allahwerdi)

VESIJUOKSUPIIRI (kesällä Lippajärvi/Venjärvi)

III Tapahtumat ja yhteistyö kumppaneiden kanssa (osallistuminen mahdollisiin projekteihin ja seminaareihin, kampanjoihin yms. + Espoon kaupungin vanhusneuvosto ja satunnaiset hankkeet kuten VTT:n OWELA-projektit ja nettimummola)

IV Tiedotus, raportointi ja muistamiset

Yhdistyksen toiminta on avointa, paikallista ja julkista sekä kokonaan vapaaehtoista.

Yhdistyksen kotisivua päivitetään säännöllisesti internetissä. Kotisivulta löytyvät mm.  pienryhmien kuukausiohjelmat, yhdistyksen vuosikertomukset lähtien vuodesta 2008, pienryhmien yksityiskohtainen toiminta, tapahtumat, periaatteet, säännöt jne.  (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) Vuonna 2019 kotisivun päivittämistä jatketaan entiseen tapaan muutaman kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi yhdistyksen pienryhmien kuukausitiedote lähetetään sähköpostitse tai suoraan kotiin paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä As Oy Säästökehän toimintapisteen jokaisen asuintalon A-F porraskäytävän ilmoitustaululla sekä kerhohuoneessa.

Yhdistys jatkaa vuonna 2019 sekä henkilökohtaista ystävä- ja tukihenkilötoimintaansa että pienryhmätoimintaansa entiseen tapaan. Ryhmät (piirit) tapaavat säännöllisesti kerran viikossa, kerran pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin (ks. yhdistyksen vuosikertomukset/ www.toimivatseniorit.palvelee.fi).

HALLINTO

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdteyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

TOIMINTAKOHTEET

 Yhdistys  toteuttaa jäsentensä toivomaa vapaaehtoista pienryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella kävelymatkan päässä kotoa. Mikäli pienryhmätapaamisiin tai tapahtumiin on pitempi matka, jäsenille järjestetään kuljetus (oma auto).

VERTAISTUKI

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään edelleen. Myös yhdistyksen omaa turvaverkkoa kehitetään. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto (Matkoja maailmaan -piiri, tapahtumat), Espoon kaupungin kirjastot (näyttelyt), Karatalo (tapahtumat, työpajat ja seminaarit), Espoon kaupungin vanhuspalvelut, palvelutalot ja Espoon vanhusneuvosto, Helinä Rautavaaran museo. 

Jokaisessa asuintalossa vapaaehtoista asukastoimintaa voidaan suunnitella myös seniori-asukkaiden lähiympäristöön ja heidän tarpeidensa pohjalta. Tällaiset toiminnalliset ja yhteisölliset asuintalot mahdollistavat GO GO -, SLOW GO  ja NO GO -ikääntyneen seniorin omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään. Yhteistyössä kaikkien asukkaiden kanssa mahdollistuu tärkeä, aktiivinen  SUKUPOLVET YHDESSÄ -toiminta kodin läheisyydessä.

Takaisin etusivulle ja talous- ja toimintasuunnitelmiin

© 2018